Regulamin promocji Poczta Premium na Black Friday


1.       Organizatorem promocji "4x365" (dalej "Promocja")  jest Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków (dalej "Organizator").

2.       Promocja prowadzona jest w dniu 24 listopada 2017 r. od 9.00 do godz. 15.00 (czas środkowoeuropejski UTC +1), jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania limitu, o którym mowa w pkt. 4 poniżej.

3.       Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez Organizatora (dalej "Uczestnicy") i polega na możliwości wykupienia konta płatnego (dalej: "Konto Premium") zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k." (dalej "Regulamin") w cenie, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4.       W czasie trwania Promocji Organizator udostępnia 365 (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć) ofert zakupu Konta Premium w cenie 3,65 zł brutto (słownie złotych: trzy 65/100) dla pierwszych 365 (słownie: trzystu sześćdziesięciu pięciu) Uczestników, którzy dokonają zakupu Konta Premium za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://ustawienia.interia.pl/poczta/bez-reklam (dalej "Strona Promocyjna").

5.       Informacja o wyczerpaniu limitu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, wraz z informacją o zakończeniu promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej w postaci przywrócenia ceny regularnej. 

6.       Organizator nie jest zobowiązany do bieżącego informowania Uczestników o wykorzystaniu limitu Promocji, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

7.       Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

8.       Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej http://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-poczta-premium-na-black-friday,nId,2468777 oraz w siedzibie Organizatora.

9.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

10.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem terminu lub przed wyczerpaniem limitu, o których mowa w pkt. 2 i 4 powyżej, a także do przedłużenia czasu jej trwania lub zwiększenia wspomnianego limitu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka