Regulamin Pakietu dla firm

REGULAMIN PAKIETU DLA FIRM

 

I.                    Definicje

1.                   Poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a.         INTERIA.PL - GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 416593, NIP 5272644300.

b.         Konto Pocztowe - nadanie na podstawie Umowy adresu elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

c.          Pakiet dla firm - pakiet usług określonych Regulaminem, które są świadczone drogą elektroniczną przez INTERIA.PL, udostępnianych na żądanie Użytkownika za określoną opłatą (roczna opłata abonamentowa) jako rozszerzenie funkcjonalności udostępnianych Użytkownikowi na podstawie Umowy o udostępnienie Konta Bezpłatnego albo Konta Płatnego.

d.         Regulamin - niniejszy dokument.

e.         Regulamin Poczta Interia.pl - wzorzec umowny zaakceptowany przez Użytkownika, zgodnie z którym INTERIA.PL świadczy usługę udostępniania Konta Pocztowego w ramach Kont Bezpłatnych albo Kont Płatnych.

f.           Umowa - umowa na świadczenie przez INTERIA.PL usług udostępniania Konta Pocztowego zawarta na warunkach określonych w Regulaminie Poczta Interia.pl.

g.         Użytkownik - druga strona Umowy zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Konta Pocztowego udostępnianego przez INTERIA.PL zgodnie z Regulaminem Poczta Interia.pl.

2.                   Pozostałe pojęcia pisane wielką literą zawarte w Regulaminie, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Poczta Interia.pl.

 

II.                  Postanowienia ogólne

1.                  Regulamin określa warunki świadczenia przez INTERIA.PL usług wchodzących w skład Pakietu dla firm udostępnianych Użytkownikowi w związku z aktywacją Pakietu dla firm dokonaną na żądanie Użytkownika.

2.                  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Poczty Interia.pl dostępnego pod adresem http://info.poczta.interia.pl/regulamin/

3.                  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. z dnia 15 października 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

4.                  Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.

5.                  Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub PDF). Na żądanie Użytkownika, INTERIA.PL prześle Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

6.                  Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu z chwilą aktywacji Pakietu dla firm.

7.                  Aktywacja Pakietu dla firm oznacza modyfikację umownego stosunku prawnego nawiązanego na podstawie Umowy w ten sposób, że Użytkownik dotychczas korzystający z Konta Bezpłatnego albo Konta Płatnego, z chwilą aktywacji Pakietu dla firm rozpoczyna korzystanie z usług dostępu do Konta Pocztowego zgodnie z zasadami świadczenia usług wchodzących w zakres Pakietu dla firm przez okres 1 (jednego) roku, co stanowi jednocześnie okres obowiązywania Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm.

8.                  Aktywacja Pakietu dla firm polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza zamówienia udostępnianego przez INTERIA.PL pod adresem internetowym https://ustawienia-firmowe.interia.pl/#/aktywuj-pakiet w tym podaniu niezbędnych danych Użytkownika oraz:

a.       złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu,

b.       złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia regulaminu rejestracji i utrzymywania nazwy domeny udostępnianego przez home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252) jako podmiotu działającego na zlecenie INTERIA.PL w procedurze rejestracji nazwy domeny we właściwym rejestrze udostępnianej w ramach Pakietu dla firm,

c.       w przypadku Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,       złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług o dostarczanie treści cyfrowych wchodzących w skład Pakietu dla firm.

d.       otrzymaniu przez INTERIA.PL opłaty abonamentowej uiszczonej przez Użytkownika.

9.                  Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego wraz z wyrażeniem zgody, o której mowa w ust. 8 lit. c powyżej, przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wyżej wskazanej ustawy.

10.              Opłata abonamentowa za aktywację Pakietu dla firm uiszczana jest w wysokości i według akceptowanych sposobów płatności określonych na stronie internetowej, o której mowa w ust. 8 powyżej. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji i obniżek cen opłaty abonamentowej należnej za aktywację Pakietu dla firm.

11.              Użytkownik dokonujący aktywacji Pakietu dla firm, który dotychczas korzystał z Konta Płatnego, wraz z dokonaniem aktywacji Pakietu dla firm ma prawo do żądania zwrotu od INTERIA.PL niewykorzystanej kwoty abonamentu uiszczonej za aktywację Konta Płatnego. W tym celu Użytkownik powinien powiadomić o powyższym żądaniu INTERIA.PL za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres bok@firma.interia.pl wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który niewykorzystana kwota abonamentu ma zostać zwrócona. INTERIA.PL jest zobowiązana do dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższego żądania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego oraz innych danych koniecznych do dokonania zwrotu.

12.              Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej, po upływie okresu ważności Pakietu dla firm, Użytkownik rozpoczyna według własnego wyboru korzystanie z Konta Pocztowego zgodnie z funkcjonalnością i na zasadach na jakich INTERIA.PL udostępnia:

a.       Konto Bezpłatne - o ile w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności Pakietu dla firm udzielił na rzecz INTERIA.PL zgód wskazanych w ust. 4 rozdz. VI Regulaminu Poczta Interia.pl, lub gdy wspomniane zgody na dzień upływu ważności Pakietu dla firm nie zostały przez Użytkownika wycofane;

b.       Konto Płatne - o ile w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności Pakietu dla firm dokonał aktywacji i opłacenia Konta Płatnego na zasadach określonych w Regulaminie Poczta Interia.pl.

13.              Przedłużenie okresu ważności Pakietu dla firm polega na wniesieniu opłaty abonamentowej w wysokości według aktualnej oferty INTERIA.PL i możliwe jest najwcześniej na 30 dni przed upływem okresu ważności obecnie obowiązującego Pakietu dla firm. Po upływie okresu ważności Pakietu dla firm jego przedłużenie jest możliwe wyłącznie w ciągu 14 dni po upływie okresu jego ważności.

14.              Do czasu podjęcia przez Użytkownika decyzji co do dalszego korzystania z usług INTERIA.PL zgodnie z postanowieniami ust. 12 albo ust. 13 powyżej, dostępność i możliwość korzystania z Konta Pocztowego oraz usług wchodzących w skład Pakietu dla firm pozostaje ograniczona.

15.              Jeżeli Użytkownik nie zdecydował o rozpoczęciu korzystania z Konta Bezpłatnego lub Konta Płatnego zgodnie z postanowieniami ust. 12 powyżej, albo nie przedłużył Pakietu dla firm po upływie okresu jego ważności zgodnie z postanowieniami ust. 13 powyżej, nie jest możliwe dalsze korzystanie z powyższych usług INTERIA.PL oraz INTERIA.PL ma prawo do usunięcia Konta Pocztowego Użytkownika wraz z dezaktywacją usług wchodzących w zakres Pakietu dla firm.

16.              INTERIA.PL  jest administratorem danych osobowych w zakresie zbierania lub przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku ze świadczeniem Pakietu dla firm, które obejmują:

a.       dane Użytkownika, osób reprezentujących Użytkownika lub osób korzystających z Pakietu dla firm z upoważnienia Użytkownika przetwarzane w związku ze świadczeniem usług wchodzących w skład Pakietu dla firm (imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail do kontaktu),

b.       dane identyfikujące Usługobiorcę (numery telefonów kontaktowych, adresy e-mail przeznaczone do komunikacji, raportowania, przesłania faktur elektronicznych),

c.       adresy IP wraz z datami i godzinami połączeń,

d.       dane dotyczące stron www, nazw domen.

17.              Zakres przetwarzania danych, o których mowa w ust. 16 obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych przez INTERIA.PL.

18.              Użytkownik nie będący konsumentem jest administratorem danych osobowych w zakresie zbierania lub przetwarzania danych osobowych osób, którym funkcjonalność Pakietu dla firm udostępnia lub których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.

19.              Użytkownik będący konsumentem korzysta z Pakietu dla firm w celach czysto osobistych i domowych.

20.              Na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług, ustala, INTERIA.PL będzie dokumentować transakcje poprzez wystawianie i przekazywanie faktur (a także duplikatów faktur, faktur korygujących oraz not obciążeniowych i uznaniowych) drogą elektroniczną, zapisanych w formacie PDF w sposób następujący na adres mailowy wskazany poniżej.

21.              Użytkownik niebędący konsumentem akceptuje wyżej wymieniony sposób przekazywania i odbioru faktur i wyraża zgodę na dostarczanie dokumentów na jego Konto Pocztowe. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chwilą doręczenia wiadomości e-mail z fakturą jest chwila zamieszczenia maila z fakturą  na serwerze pocztowym obsługującym skrzynkę pocztową Użytkownika.

22.              W przypadku wystąpienia przeszkód formalnych bądź technicznych, uniemożliwiających wystawienie lub przesłanie faktury drogą elektroniczną, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej i przesłana listownie.

III.                Zasady świadczenia usług i rodzaj usług wchodzących w skład Pakietu dla firm 1.                   INTERIA.PL zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w szczególności w zakresie zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie w trakcie świadczenia przez siebie usług wchodzących w skład Pakietu dla firm, z tym zastrzeżeniem, że INTERIA.PL nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny rejestrowanej w ramach Pakietu dla firm za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm zależy wyłącznie od decyzji właściwego rejestru i następuje na warunkach wskazanych w regulaminie, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

2.                   INTERIA.PL nie udziela żadnej gwarancji w związku usługami świadczonymi w ramach Pakietu dla firm, poza opisanymi w niniejszym Regulaminie.

3.                   INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a.              okresowych przerw w świadczeniu usług wchodzących w skład Pakietu dla firm w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na Konta Pocztowe Użytkowników,

b.              wysyłania na Konta Pocztowe Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem świadczonych usług oraz informacji o swoich bieżących ofertach.

4.              INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       sposób w jaki Pakiet dla firm będzie wykorzystywany przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

b.       materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,

c.       treść i inną zawartość przesyłaną lub odbieraną za pośrednictwem usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.

5.              Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Pakietu dla firm.

6.              Korzystanie z Pakietu dla firm wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, określonych poniżej:

a.              dostęp do sieci Internet,

b.              poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie, przy czym przeglądarka powinna należeć do grupy kilkunastu standardowych i najczęściej używanych na rynku,

c.               włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz brak aplikacji mogących blokować część lub modyfikować zawartość strony.

7.              INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

8.              W skład Pakietu dla firm wchodzą następujące usługi:

a.              Rejestracja własnej domeny (Twój adres w sieci),

b.              Obsługa domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy,

c.               Skrzynki e-mail,

d.              Strona WWW.

9.              Usługa Rejestracji własnej domeny (Twój adres w sieci) w zakresie rejestracji i utrzymywania nazwy domeny jest świadczona na warunkach wskazanych przez podmiot, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

10.          Dostęp do Pakietu dla firm możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika na Konto Pocztowe w Serwisie.

11.          Usługi świadczone przez INTERIA.PL polegają na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet funkcjonalności rozwiązań informatycznych w ramach Serwisu. Szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka funkcjonalności Pakietu dla firm dostępne są na stronach Serwisu.

12.          Usługi wchodzące w skład Pakietu dla firm nie stanowią usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.).

13.          Korzystanie z Pakietu dla firm może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Regulaminu Poczta Interia.pl na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Pakietu dla firm.

14.          Użytkownik oświadcza, że świadomy jest, że Serwis oraz Pakiet dla firm podlegają stałym aktualizacjom i rozwojowi, w związku z tym mogą one nie być kompletne, niekompatybilne z urządzeniem końcowym Użytkownika lub też mogą być czasowo niedostępne.

15.          Użytkownik dokonując aktywacji Pakietu dla firm oświadcza, że:

a.    dane, którymi posłużył się dla celów aktywacji Pakietu dla firm  są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich,

b.    zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

c.     nazwy konta oraz nazwy domen rejestrowanych przez Użytkownika nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału INTERIA.PL.

16.          W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Użytkownika, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji. INTERIA.PL może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres trwania Umowy.

17.          W przypadku braku przedstawienia przez Użytkownika żądanych danych, dokumentów, lub stwierdzenia nieprawdziwości podanych danych, INTERIA.PL ma prawo zablokowania dostępu do Konta Pocztowego.

 

IV.                Rejestracja własnej domeny (Twój adres w sieci)

1.                   W ramach Pakietu dla firm Użytkownik jest uprawniony do zarejestrowania jednej nowej nazwy domenowej bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu rejestracji domeny.

2.                   INTERIA.PL wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu ofert właściwych rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy domeny za pośrednictwem Serwisu, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Serwisu zamówienia do podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm.

3.                   Dla celów rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny udostępnianej w ramach Pakietu dla firm, Użytkownik udziela na rzecz INTERIA.pl oraz na rzecz podmiotu, o którym w  rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, zgody do reprezentowania go przed właściwym rejestrem. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez INTERIA.PL. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania i zarządzania nazwą domeny w imieniu Użytkownika, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie właściwemu rejestrowi danych osobowych Użytkownika, zaakceptowanie regulaminu właściwego rejestru, zgodnie z wymogami właściwego rejestru. Jeżeli dany rejestr wymaga bezpośredniej rejestracji nazwy domeny przez Użytkownika, INTERIA.PL niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika. Informacje na temat wymagań właściwych rejestrów w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych tych rejestrów.

4.                   INTERIA.PL przekazuje dokonane na stronie internetowej Serwisu zamówienie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm do podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, który występuje do właściwego rejestru o rejestrację, przedłużenie nazwy domeny, po dokonaniu przez Użytkownika aktywacji lub przedłużenia ważności Pakietu dla firm.

5.                   Na mocy odrębnej umowy pomiędzy podmiotem, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, a INTERIA.PL, podmiot ten przyjmuje na siebie zobowiązanie gwarancyjne wobec Użytkownika dokonującego rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm, o którym mowa w art. 391 kodeksu cywilnego, o takiej treści, że zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, składających się na proces pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny, przedłużenia ważności domeny oraz o świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm.

6.                   Rejestracja nowej domeny na rzecz Użytkownika może odbyć się tylko w ramach pierwszych 14 dni po aktywacji Pakietu dla firm.

7.                   Brak skorzystania przez Użytkownika z możliwości zarejestrowania domeny w ciągu 14 dni od dnia aktywacji Pakietu dla firm oznacza rezygnację z wykorzystania tej funkcjonalności w ramach Pakietu dla firm. W takiej sytuacji Użytkownik ma możliwość przedłużenia abonamentu Pakietu dla firm wraz z upływem okresu jego ważności według oferty cenowej przedłużenia Pakietu dla firm, z tym zastrzeżeniem, że przedłużenie abonamentu Pakietu dla firm nie będzie uprawniać do rejestracji nowej domeny zgodnie z ust. 1 powyżej.

8.                   Użytkownik, który nie dokonał rejestracji nowej domeny w ramach Pakietu dla firm w ciągu 14 dni od dnia jego aktywacji, ma prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie udostępnienia Pakietu dla firm w ciągu następnych 14 dni od upływu okresu uprawniającego do zarejestrowania domeny. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie udostępnienia Pakietu dla firm Użytkownik powinien przesłać INTERIA.PL oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości elektronicznej na adres bok@firma.interia.pl.

9.                   Odstąpienie od Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm, o którym mowa w ust. 4 powyżej, uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu opłaty wniesionej tytułem aktywacji Pakietu dla firm, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik, o którym mowa w rozdz. II ust. 11 Regulaminu, który nie zwracał się do INTERIA.PL z żądaniem zwrotu kwot uiszczonych tytułem Konta Płatnego i zwrotu tych kwot na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie otrzymał, a który po odstąpieniu od Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm chce w dalszym ciągu korzystać z Konta Płatnego, może w oświadczeniu o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 4 zdanie drugie powyżej, zwrócić się do INTERIA.PL z żądaniem zachowania funkcjonalności Konta Płatnego, co będzie uprawniać Użytkownika do otrzymania zwrotu wniesionych opłat wyłącznie w zakresie różnicy kwoty wniesionej tytułem aktywacji Pakietu dla firm a kwoty wniesionej tytułem aktywacji Konta Płatnego niewykorzystanej przed dniem aktywacji Pakietu dla firm.

10.               W przypadku zarejestrowania przez Użytkownika domeny w ramach Pakietu dla firm następuje automatyczne powiązanie wybranej przez Użytkownika domeny z jego Kontem Pocztowym, co oznacza że przedłużenie Pakietu dla firm będzie oznaczało przedłużenie ważności domeny, a okres abonamentu Pakietu dla firm będzie równoznaczny z okresem ważności domeny.

11.               Odnowienie praw do zarejestrowanej domeny w ramach Pakietu dla firm odbywa się w drodze przedłużenia abonamentu Pakietu dla firm według oferty cenowej przedstawionej przez INTERIA.PL na stronach Serwisu.

12.               Domena zarejestrowana przez Użytkownika w ramach Pakietu dla firm może zostać wykorzystana przez Użytkownika w ramach usługi Skrzynek e-mail lub Strony WWW, o ile te usługi nie są wykorzystywane do obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy (rozdz. V Regulaminu).

13.               Użytkownik ma prawo do cesji, transferu lub rezygnacji z przedłużania zarejestrowanej domeny. Tego typu operacje skutkują odłączeniem domeny od Pakietu dla firm i mogą wiązać się z zablokowaniem innych usług powiązanych technicznie z domeną (dodatkowe skrzynki e-mail we własnej domenie lub w związku z korzystaniem z usługi strona WWW). Rezygnacja Użytkownika z zarejestrowanej domeny nie uprawnia Użytkownika do zarejestrowania drugiej lub kolejnej domeny w ramach Pakietu dla firm.

14.               W przypadku chęci zmiany domeny zarejestrowanej w ramach Pakietu dla firm na inną lub powiązania innej domeny z jedną lub wszystkimi funkcjonalnościami Pakietu dla firm tj. z funkcją tworzenia Skrzynek e-mail lub Stroną WWW, Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy na zasadach określonych w rozdz. V Regulaminu.

 

V.                  Obsługa domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy. 1.                   Obsługa domeny zewnętrznej polega na możliwości powiązania funkcji Skrzynek e-mail albo Strony WWW z domeną zarejestrowaną u innego usługodawcy, o ile Użytkownik nie wykorzystuje w tych celach domeny zarejestrowanej w ramach Pakietu dla firm (rozdz. IV Regulaminu).

2.                   Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest posiadanie przez Użytkownika prawa do wykorzystywania domeny na podstawie odrębnych umów zawartych u innego usługodawcy (np. rejestracja w innym serwisie hostingowym) oraz konfiguracja domeny zgodnie z wymaganiami zawartymi w interfejsie Pakietu dla firm w tym w szczególności:

a.    Skonfigurowanie rekordu A domeny  - w przypadku wykorzystania domeny zewnętrznej do obsługi Strony www stworzonej w oparciu o funkcjonalności Pakietu dla firm;

b.    Skonfigurowania rekordu MX - w przypadku wykorzystania domeny zewnętrznej do obsługi Skrzynek e-mail.

3.                   Jedna domena zewnętrzna może być przypisana tylko do jednego Pakietu dla firm w obrębie wszystkich Kont Pocztowych udostępnianych przez INTERIA.PL. Nie ma możliwości powiązania jednej domeny z wieloma Kontami Pocztowymi posiadającymi aktywną usługę Pakietu dla firm. Brak możliwości wykorzystania określonej domeny zewnętrznej z tego powodu nie stanowi błędu usługi Pakiet dla firm i nie może być podstawą do rezygnacji z Pakietu dla firm lub żądania proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów tytułem aktywacji Pakietu dla firm.

4.                   W jednym Pakiecie firmowym można wykorzystywać jednocześnie maksymalnie dwie domeny (zewnętrzne lub zewnętrzną i zarejestrowaną w ramach Pakietu dla firm), z czego jedną dla wszystkich Skrzynek e-mail oraz drugą do obsługi Strony WWW stworzonej w ramach Pakietu dla firm.

5.                   INTERIA.PL nie udostępnia możliwości obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy w ramach Pakietu dla firm w zakresie jej rejestracji oraz przedłużenia ważności, co oznacza w szczególności, że podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usługi rejestracji i utrzymywania domeny jest usługodawca, z którym użytkownik zawarł stosowną umowę. Obowiązek przedłużenia praw do takiej domeny dla celów korzystania z Pakietu dla firm spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

6.                   W przypadku powiązania funkcjonalności Pakietu dla firm z domeną zewnętrzną Użytkownik zobowiązany jest zapewnić ważność oraz techniczną możliwość świadczenia usług wchodzących w skład Pakietu dla firm na domenie zewnętrznej, w szczególności poprzez utrzymanie okresu ważności domeny w czasie trwania abonamentu Pakietu dla firm oraz poprawnej konfiguracji technicznej. Brak spełnienia powyższych wymagań przez Użytkownika może skutkować zablokowaniem funkcjonalności Pakietu dla firm, w tym możliwości wyświetlenia Strony WWW lub działania Skrzynek e-mail, okresowymi lub stałymi problemami ze świadczeniem usług, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności.

 

VI.                Skrzynki e-mail

1.                   Aktywacja Pakietu dla firm przez Użytkownika dotychczas korzystającego z Konta Bezpłatnego powoduje zmianę parametrów Konta Pocztowego Użytkownika na parametry przypisane dla Pakietu dla Firm, które zostały opisane na stronie https://pomoc.poczta.interia.pl/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-konta-w-ramach-pak,nId,2642723 w tym powstrzymywanie się przez INTERIA.PL od korzystania z prawa do przesyłania i wyświetlania Użytkownikowi informacji handlowych (reklam) przez okres ważności abonamentu Pakietu dla firm na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Pocztowego. Użytkownik dokonujący aktywacji Pakietu dla firm przy użyciu Konta Płatnego, po dokonaniu aktywacji będzie mógł korzystać z Konta Pocztowego w ramach Pakietu dla firm w zakresie dotychczasowych funkcjonalności i parametrów otrzymywanych w ramach Konta Płatnego.

2.                   Użytkownik po dokonaniu aktywacji Pakietu dla firm ma możliwość utworzenia maksymalnie 5 nowych adresów (w ramach funkcji tzw. aliasów) wyłącznie dla skrzynki e-mail na której nastąpiła aktywacja usługi Pakietu w oparciu o domenę zewnętrzną albo zarejestrowaną w ramach Pakietu dla firm.

3.                   Stworzenie dodatkowych adresów z wykorzystaniem domen wskazanych w ust. 2 powyżej, możliwe jest za pomocą funkcji aliasów do tych skrzynek m.in. poprzez ustawienia poczty pod adresem https://ustawienia.interia.pl/poczta/konta-zewnetrzne.

4.                   Usługa Pakietu dla firm, niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 powyżej, uprawnia Użytkownika do utworzenia i wykorzystywania 5 osobnych skrzynek e-mail, o parametrach określonych pod adresem:  http://pomoc.poczta.interia.pl/news-konta-w-pakiecie-firmowym posiadających odrębną przestrzeń dyskową do przechowywania wiadomości na serwerach INTERIA.PL oraz login i hasło. Tworzenie dodatkowych osobnych skrzynek e-mail oraz nadawanie im uprawnień odbywa się poprzez ustawienia Poczty pod adresem https://ustawienia-firmowe.interia.pl/#/konta-pocztowe.

5.                   Funkcjonalności o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej dostępne są jedynie w okresie ważności abonamentu Pakietu dla firm. Brak przedłużenia ważności abonamentu Pakietu dla firm na kolejny okres rozliczeniowy skutkuje usunięciem dodatkowych adresów (aliasów) powiązanych z domenami z konta pocztowego, na którym aktywna była usługa Pakietu dla firm  oraz powrót funkcjonalności Konta Pocztowego Użytkownika do funkcjonalności Konta Bezpłatnego.

6.                   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dodatkowe skrzynki, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przypadku braku przedłużenia okresu ważności abonamentu Pakietu dla firm ulegną usunięciu wraz z ich zawartością.

7.                   Powstrzymywanie się przez INTERIA.PL od przesyłania informacji handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy również dodatkowych skrzynek o których mowa w ust. 4 utworzonych przez Użytkownika w ramach Pakietu dla firm.

8.                   Użytkownik może powierzyć korzystanie ze skrzynek e-mail upoważnionym przez siebie osobom, jednak w takiej sytuacji za wszelkie błędy, uchybienia lub niewłaściwe ich wykorzystanie odpowiada Użytkownik jak za własne działania lub zaniechania.

9.                   Naruszenie Regulaminu lub Regulaminu Poczta Interia.pl przez osoby upoważnione przez Użytkownika do korzystania ze skrzynek pocztowych będzie traktowane jako naruszenie dokonane przez Użytkownika.

10.               Osoby, które Użytkownik upoważnił do korzystania ze skrzynek pocztowych lub innych usług wchodzących w skład Pakietu dla firm, nie są stronami Umowy i nie mogą występować do INTERIA.PL we własnym imieniu w kwestiach dotyczących świadczenia Pakietu dla firm.

 

VII.              Strona WWW

1.                   Strona WWW to usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi do korzystania aplikacji internetowej służącej do tworzenia stron WWW (kreator stron WWW), umożliwiającej prezentację utworzonych stron w sieci Internet pod domeną wskazaną w ustawieniach Pakietu dla firm (domena zarejestrowana w ramach Pakietu dla firm albo domena zewnętrzna zarejestrowana u innego usługodawcy).

2.                   Użytkownik jest uprawniony w trakcie korzystania z usługi strona WWW wyłącznie do prezentacji stron internetowych w sieci Internet utworzonych za pomocą kreatora stron WWW, w szczególności usługa WWW nie może być wykorzystywana jako repozytorium  danych, w tym jako serwer lustrzany innego serwera służącego do przechowywania danych. W ramach tworzenia strony WWW w oparciu o szablony udostępniane w kreatorze stron WWW Użytkownik uprawniony jest do przesłania na serwery INTERIA.PL (uploadu) danych, mogących zostać wyświetlonych w oparciu o wybrany szablon, o pojemności nie większej niż 50 MB łącznie, posługując się wyłącznie opcjami dostępnymi w interfejsie użytkownika. W ramach korzystania z usługi strona WWW Użytkownik nie ma możliwości skorzystania z opcji takich jak PHP, FTP czy serwer SQL. Strona WWW nie stanowi usługi hostingowej w tym zakresie.

 

3.                   Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi strona WWW, w tym kreatora stron WWW, INTERIA.PL udziela Użytkownikowi czasowej (tj. na czas okresu ważności Pakietu dla firm), nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w kreatorze stron WWW w celu prezentacji stron internetowych Użytkownika pod domeną przypisaną do Pakietu dla firm Użytkownika, utworzonych z wykorzystaniem funkcjonalności kreatora stron WWW oraz przechowywanych w ramach usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.


4.                   Udzielona licencja nie upoważnia Użytkownika w szczególności do:

a.       oferowania usługi kreatora stron WWW oraz projektu graficznego strony WWW, stworzonego z wykorzystaniem usługi, do dalszej odsprzedaży.

b.       kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi kreatora stron WWW,

c.       kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze kreatora stron WWW do dalszej odsprzedaży,

d.       wykorzystania elementów usługi na potrzeby zewnętrznych serwisów WWW, aplikacji, opracowań, itd.

5.                   Użytkownik może korzystać z usługi strona WWW wyłącznie w zakresie udostępnianych funkcjonalności. Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji, które mogą ingerować w działanie kreatora stron WWW.

6.                   Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia przez INTERIA.PL kodu programistycznego aplikacji kreatora stron WWW, ani plików źródłowych stron WWW utworzonych za pomocą kreatora stron WWW.

7.                   Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sporządzania we własnym zakresie kopii zapasowej treści i plików umieszczanych na stronie WWW. INTERIA.PL nie jest zobowiązana do sporządzania kopii zapasowej strony WWW i jej zawartości i nie jest zobowiązana do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Użytkownika.

8.                   Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej z wykorzystaniem kreatora stron WWW oznaczenia "Copyright © [rok bieżący] interia.pl" lub innego oznaczenia wskazującego na INTERIA.PL, ofertę INTERIA.PL lub usługę, z wykorzystaniem której Użytkownik stworzył stronę WWW.

9.                   Usługa WWW nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do przechowywania, przesyłania lub udostępniania danych, które naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, jak i danych lub aplikacji, w tym stanowiących złośliwe oprogramowanie, mogących posłużyć w procederze zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego, prawnego lub ekonomicznego innych osób.

10.               Niezależnie od innych postanowień uprawniających INTERIA.PL do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 2, 3, 4, 5 oraz 9 powyżej, INTERIA.PL ma prawo wystąpić do Użytkownika z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania działań naruszających ww. postanowienia oraz jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

 

VIII.            Postanowienia końcowe 1.                   Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy jego firmy w listach referencyjnych oraz promocji i reklamy usług INTERIA.PL objętych Umową, chyba że zgłosi zastrzeżenie przeciwne.

2.                   Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać wypowiedziana na warunkach wskazanych w Regulaminie Poczta Interia.pl.

3.                   INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Poczta Interia.pl, z tym zastrzeżeniem, że dane Użytkowników korzystających z Pakietu dla firm nie będą przetwarzane w celach, o których w mowa w rozdz. XIII ust. 4 lit. b oraz lit. c pkt ii Regulaminu Poczta Interia.pl.

4.                   Użytkownik nie będący Konsumentem z chwilą akceptacji Regulaminu powierza przetwarzanie danych osobowych, stosownie do art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO.

5.                   W celach zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm INTERIA.PL powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotowi, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

6.                   INTERIA.PL zobowiązuje się wykonywać w imieniu Użytkownika wskazanego w ust.4 powyżej czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu, zakresie i na zasadach określonych.

7.                   Użytkownik wskazany w ust.4 powyżej powierza INTERIA.PL przetwarzanie danych osobowych w następującym zakresie:

 

a) Kategorie osób, których dane dotyczą: Użytkownik, osoby działające w imieniu Użytkownika, klienci i kontrahenci Użytkownika

b) Kategorie danych osobowych: dane transmisyjne, dane uwierzytelniające, dane osobowe osób trzecich (imiona, nazwiska, adresy email, nr telefonów, NIP/PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia) dane charakteryzujące zachowanie i akcje dokonywane na stronach www.

 

8.                   INTERIA.PL jest upoważniona do wykonywania następujących czynności przetwarzania powierzonych danych: utrwalanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, usuwanie lub niszczenie w celu świadczenia Pakietu dla firm. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekraczającym wskazany w zdaniu poprzedzającym  wymaga  pisemnego zlecenia czynności Zapis  nie dotyczy sytuacji, gdy INTERIA.PL  działa w celu realizacji obowiązku, który nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega INTERIA.PL, a realizacji tego obowiązku nie da się pogodzić z postanowieniami niniejszej umowy.

9.                   INTERIA.PL upoważnia do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie tych członków swojego personelu, którzy:

a.              posiadają odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

b.              zobowiązali się do zachowania tajemnicy.

10.          INTERIA.PL  zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić zgodność przetwarzania z RODO, w tym stopień bezpieczeństwa przetwarzania adekwatny do ryzyka  naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.

11.          W celu realizacji Pakietu dla firm, INTERIA.PL  może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, na co Użytkownik wskazany w ust. 4 powyżej wyraża zgodę (prawo do podpowierzenia przetwarzania danych).

12.          Jeżeli podmiot wskazany w ust. 11 powyżej nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika wskazanego w ust. 4 powyżej  za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na INTERIA.PL.

13.          INTERIA.PL nie będzie przekazywać lub autoryzować przekazywania powierzonych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14.          W razie wpływu do Interia.pl żądania w zakresie realizacji praw osób, których dotyczą powierzone dane, INTERIA.PL  niezwłocznie informuje o tym Użytkownika o którym mowa w ust.4 powyżej. Udzielając informacji, INTERIA.PL  przekazuje dane nadawcy i treść żądania oraz określa, w jakim zakresie jest w stanie przyczynić się do realizacji żądania.

15.          Po zakończeniu świadczenia Pakietu dla firm  zależnie od decyzji Interia.pl usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

16.          Na wniosek Użytkownika, INTERIA.PL  udostępnia posiadane  informacje niezbędne do realizacji lub wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO. Informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, INTERIA.PL udziela pod adresem bok@firma.interia.pl   w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, z tym zastrzeżeniem, że  jeżeli wniosek dotyczy realizacji obowiązku zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych lub usunięcia jego skutków, INTERIA.PL  udziela informacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od doręczenia wniosku.

17.          Jeżeli INTERIA.PL wykryje naruszenie ochrony danych osobowych, zgłasza je Użytkownikowi o którym mowa w ust.4 powyżej  w najbliższym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykrycia naruszenia.

18.          W celu weryfikacji spełniania obowiązków wynikających z powierzenia przetwarzania danych osobowych, Użytkownik o którym mowa w ust.4 powyżej  ma prawo przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji.

19.          Prawo przeprowadzenia audytów, w tym inspekcji, zwanych dalej badaniem, realizowane jest zgodnie z następującymi zasadami:

a.       Zgłoszenie planowanego badania następuje z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem poprzez dostarczenie informacji o celu i zakresie badania, kryteriach oceny oraz proponowanym wstępnym harmonogramie badania;

b.       Osoby zatrudnione przez Użytkownika, o którym mowa w ust. 4 powyżej, do przeprowadzenia badania muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje i wiedzę stosowną do celu i zakresu badania, w tym aktualne audytorskie certyfikaty międzynarodowe jak CISA, CIA lub uprawnienia audytora wiodącego odpowiednich norm ISO, np. ISO/EIC 27001 lub innej adekwatnej do celu i zakresu badania;

c.       Interia ma prawo do żądania uzasadnienia celu i zakresu badania oraz uzgadniania szczegółowego harmonogramu badania;

d.       W przypadku stwierdzenia, że proponowany cel lub zakres badania wykraczają poza obszar usługi, kryteria oceny są nieadekwatne do wymagań dla świadczonej usługi bądź osoby wskazane do przeprowadzenia badania nie spełniają wymogów profesjonalizmu, Interia ma prawo do zmiany lub odrzucenia celu, zakresu, planu badania oraz osób wskazanych do przeprowadzenia badania. Decyzje te wymagają pisemnego uzasadnienia ze strony Interia.pl;

e.       Osoby zatwierdzone przez Interia.pl do przeprowadzenia badania muszą podpisać stosowne oświadczenie o zachowaniu poufności (NDA)

f.        Zaangażowanie w badanie osób po stronie Interia.pl jest odpłatne  zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Interia.pl stawkami za dzień roboczy pracy w projektach wewnętrznych. Kwota jest wyliczana na podstawie uzgodnionego harmonogramu badania.

g.       harmonogram badania może obejmować:  wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się zasoby uczestniczące w operacjach przetwarzania powierzonych danych osobowych,  żądanie złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień od osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych danych osobowych, wgląd do dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z celem i zakresem badania,  przeprowadzanie oględzin urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych.

20.          INTERIA.PL w przypadku stwierdzenia uchybień podczas przeprowadzania badania może wedle swojego uznania rozwiązać umowę albo dokonać stosownych czynności zaradczych.

21.          INTERIA.PL jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią powierzenia przetwarzania danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

22.          Reklamacje Użytkowników w zakresie korzystania z Pakietu dla firm będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami rozdz. XI Regulaminu Poczta Interia.pl.

23.          INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach i z zachowaniem zasad określonych w rozdz. XIV ust. 3, 4 oraz 5 Regulaminu Poczta Interia.pl.

Pobierz Regulamin w formie .pdf

Pobierz poprzednią wersję Rugulaminu w formie .pdf

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka