Regulamin Poczty Teen Mail

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH "Teen Mail"

I. DEFINICJE:

My, INTERIA.PL - Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000416593.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa - nadanie Adresu Elektronicznego na czas określony Użytkownikowi młodszemu niż 16 lat, przypisanie określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

Konto - Usługa świadczona na żądanie Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, obejmująca czynności związane z personalizacją komunikatów reklamowych udostępnianych Użytkownikowi przez INTERIA.PL.

Serwis - system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem http://poczta.interia.pl/.

Portal - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez INTERIA.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez INTERIA.PL lub Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez INTERIA.PL w domenie www.interia.pl.

Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla Konta Pocztowego umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Ty, Użytkownik - osoba fizyczna deklarująca wiek poniżej  16 roku życia, z zastrzeżeniem wyrażenia zgody na tę czynność przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, udostępnianej w formie pisemnej w każdej chwili na żądanie INTERIA.PL.

Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania (definicja spamu: http://www.nospam-pl.net/standard.php).

Usługa SMS - Usługa o podwyższonej opłacie tj. publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.):

a. świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą w wysokości procentu wartości SMS,

b. której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Umowy jaką zawierasz z nami na świadczenie Ci Usługi Konta.

 2. Aby skorzystać z Konta musisz zaakceptować  Regulaminu.

 3. Postanowienia niniejsze stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 416593, NIP 5272644300 Kontakt z INTERIA.PL:

  a. tel. +48 12 646 28 12,

  b. fax. + 48 12 646 27 10,

  c. e-mail: bok@firma.interia.pl,

  d. adres: os. Teatralne 9a 31-946 Kraków.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki Internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.

 2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.

 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronach http://pomoc.poczta.interia.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571944

 4. Z Usługi można korzystać poprzez panel webmail www.poczta.interia.pl, aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego.

IV. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Użytkownikom informacji w zakresie świadczonych Usług. Godziny urzędowania wskazane na stronie o adresie  http://pomoc.poczta.interia.pl/bok

 2. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

V. LICENCJA

 1. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej, INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu - klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny oraz stron Serwisu na warunkach licencji nieodpłatnej.

 2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego oraz, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL  zawarła odpowiednie umowy.

 3. Użytkownik  jest uprawniony do korzystania z oprogramowania zgodnie z przepisami prawa, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa  stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony uzyskania przez Ciebie deklarowanego wieku 16 lat i 6 miesięcy licząc od daty Twoich urodzin.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą:

  a. upływu terminu wskazanego w ust.2 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej,

  b. rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia Konta.

 4.  Możesz po ukończeniu 16 lat wyrazić zgodę na:

  a. otrzymywanie, na swoje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem,

  b. na przetwarzanie przez GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. (dalej: INTERIA) swoich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z konta pocztowego, portalu Interia w ramach usługi konta pocztowego w tym profilowanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług INTERIA i podmiotów trzecich dopasowanych do moich potrzeb i zainteresowań. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofanie,

  c. zaakceptować REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ GRUPA INTERIA.PL SPÓŁKA z o.o. Sp. k.

W tym celu, INTERIA.PL będzie Ci wyświetlać stosowny komunikat, a jeżeli wyrazisz zgody powyżej i zaakceptujesz regulamin będziesz miał Konto na czas nieokreślony, jak również będziesz mógł skorzystać z Konta Płatnego. Pamiętaj zgody są całkowicie dobrowolne, możesz je również w każdej chwili odwołać.

 5. Usługa obejmuje:

  a. Umożliwienie Tobie przybrania Adresu Elektronicznego,

  b. Umożliwienie Tobie korzystania z Adresu Elektronicznego z dowolnego urządzenia końcowego lub za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej lub oprogramowania webmail,

 6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą:

  a. rejestracji Konta i  akceptacji Regulaminu, na podstawie którego następuje świadczenie Usługi.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Tobie istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 8. Umowa dotycząca Usługi jest zawierana  w języku polskim.

 9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, powinieneś:

  a. podać  w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwe, aktualne i wszystkie konieczne dane Użytkownika;

  b. niezwłocznie aktualizować dane, w tym dane osobowe;

  c. korzystać z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

 10. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)

 11. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika).

 12. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w Regulaminie).

 13. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do Konta, Użytkownik:

  a. będący jednocześnie abonentem jednego z operatorów telekomunikacyjnych oraz

  b. który wprowadził nr telefonu komórkowego do formularza rejestracyjnego,

może skorzystać z Usługi SMS dostępnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 14. Usługa SMS polega na przyjmowaniu od Użytkowników wiadomości SMS dotyczących usług wskazanych na stronach w Serwisu.

 15. Korzystać z Usługi SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej operatorów telekomunikacyjnych.

 16. W odpowiedzi na wysłaną przez Użytkownika wiadomość SMS, Serwis wygeneruje wiadomość na numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS z kodem, który należy wprowadzić na stronie internetowej Serwisu.

 17. Uzyskany przez Użytkownika kod dostępu umożliwiający dostęp do zamawianej usługi wygasa:

  a.  w przypadku niewpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do serwisów INTERIA.PL przed upływem 24 godzin od wysłania go Użytkownikowi przez Serwis,

  b. po wpisaniu kodu dostępu na stronie internetowej Serwisu umożliwiającej dostęp do określonego świadczenia.

 18. Opłaty za wysłanie SMS są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu w miejscu, w którym został podany numer Usługi SMS. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod wskazane powyżej numery nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

 19. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

 20. INTERIA.PL nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć Usługę ze zwykłą starannością.

 21. Usługodawcą usługi SMS jest operator telekomunikacyjny w którego sieci aktywowana jest karta SIM użytkownika.

 22. Usługa dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

  a. T-Mobile: T-Mobile Polska S.A. Siedziba: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa KRS 0000391193 REGON 011417295 NIP 526-10-40-567 Kapitał zakładowy 471 mln złotych, Kontakt: https://i-boa.t-mobile.pl/iboa3/auth2/auth.html

  b. Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa KRS Orange Polska S.A. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784 NIP 526-02-50-995 kapitał zakładowy Orange Polska S.A z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych  adres do korespondencji Orange Polska S.A. ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice

  c. P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Tel: +48 22 319 40 00

  d. Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy 3.510.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968. ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa Tel. 601 102 601

i wyłącznie dla użytkowników kart SIM na terenie Polski.

VII.  ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Możesz rozwiązać Umowę i zamknąć Konto w dowolnym momencie,  korzystając z opcji w panelu konta użytkownika. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości Konta i zablokowanie Adresu Elektronicznego.

 2. INTERIA.PL może rozwiązać Umowę na warunkach Regulaminu z powodu:

  a. istotnego naruszenia przez Ciebie  postanowień Regulaminu, tj. wtedy, gdy:

    i. dopuścisz się działań określonych w rozdziale XII Regulaminu,

    ii. nazwa Adresu Elektronicznego wybrana przez Ciebie jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

    iii. nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

    iv. wykorzystujesz Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

    v. podejmujesz próbę działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,

  b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej.

 3. Przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że  wyrazisz zgodę na świadczenie Usługi przed upływem terminu do prawa do odstąpienia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf.

 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie.

 5. Przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS wskutek skorzystania przez Użytkownika z Usługi SMS lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego.

VIII. REJESTRACJA

 1. Podając dane osobowe przyjmujesz do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Ciebie danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Masz prawo do ochrony swojej prywatności przez Usługodawcę.

 3. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Konta lub Usługi - informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

 4. Administratorem Twoich danych osobowych jest  Usługodawca - Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-946), przy ul. Osiedle Teatralne 9a.

 5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który jeżeli się do niego zwrócisz wyjaśni informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, więcej informacji znajdziesz w zakładce prywatnosc.interia.pl.

 6. Ponadto wyślemy Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.

 7. Administrator informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl  publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta użytkownika, zakładki prywatność lub w dowolnej innej formie.

 8. Administrator poza wskazanymi w nocie informacyjnej o której mowa w ust. 10 poniżej, przewiduje się następujące cele drugorzędne:

  a. przeniesienie danych do archiwum,

  b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

  c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

  d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

 9. INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

  a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi,

  b. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,

  c. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

  d. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

 10. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez INTERIA.PL, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

  a. podstawy prawnej przetwarzania danych,

  b. celów przetwarzania danych,

  c. odbiorców danych,

  d. zakresie przetwarzanych danych,

  e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

IX. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL,

  b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

  c. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,

  d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

  e. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

  f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Konta:

  a. limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota) w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie rozdz. XII  Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

  b. limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi, gdy zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej.

X. NASZE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

 1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

 2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

 3. INTERIA.PL w ramach wiadomości przesyłanych Użytkownikowi na podstawie upoważnień Użytkownika opisanych w ust. 4 Regulaminu , nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, których produkty i usługi są reklamowane w powyższych wiadomościach.

 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

  a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy rażąco naruszysz postanowienia Regulaminu, o czym zostaniesz niezwłocznie  poinformowany przez INTERIA.PL.

  b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli nie logowałeś się  do Konta przez okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

  c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia.

  d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia.

  e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr Użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów .

  f. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji.

  g. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila).

 5. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku Kont dla logowania i dla sesji.

 6. W przypadku zgłoszenia przez ciebie  problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem Konta, INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.

 7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

  a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

  b. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres Interia.pl:

  a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

  b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

  c. opis sytuacji.

 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

XII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności w poszczególnych Serwisach Użytkownikowi, który w sposób rażący lub uporczywy:

  a. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub Serwisów,

  b. narusza prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

  c. narusza postanowienia rozdziału VII ust.2 lit. a Regulaminu

 2. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

  a. odczytanie haseł innych Użytkowników,

  b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta,

  c. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych - SPAMu

będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

 3. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

 4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

  a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

  b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Os. Teatralne 9a, 31-946 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Usługi treści o charakterze bezprawnym.

 6. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

XIII. SERWIS FORUM

 1. Właścicielem Serwisu Forum oraz dostawcą usługi elektronicznej Forum jest INTERIA.PL.

 2. Warunkiem dostępu do pełnej funkcjonalności Forum jest posiadanie Konta .

 3. Z Forum mogą korzystać:

  a. użytkownicy w pełnym zakresie,

  b. inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Forum.

 4. Użytkownicy oraz użytkownicy Internetu przeglądający Forum przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Forum w strukturze Portalu ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez INTERIA.PL, który jest akceptowany w momencie uruchomienia stron internetowych Portalu, a publikowany w stopce każdej stron internetowych Portalu.

 5. Użytkownik ma prawo do:

  a. przeglądania Forum,

  b. zamieszczania informacji zgodnie z Regulaminem.

 6. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności w ramach Forum Użytkownik podejmuje na własne ryzyko, w szczególności ma na uwadze, że z uwagi na hostingowy charakter Serwisu Forum, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

  a. treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej,

  b. treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu Forum przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile uniemożliwi do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

  c. zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu Forum, i to z jakichkolwiek przyczyn,

 7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

  a. okresowego wyłączania dostępności Serwisu Forum w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

  b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu Forum bez podania przyczyn,

  c. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do funkcji takich, jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu Forum na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu Forum lub korzystania z niego innym Użytkownikom,

  d. usunięcia:

    i. wpisów i komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, z tym zastrzeżeniem, że INTERIA.PL nie będzie podejmować czynności polegających na uprzednim sprawdzaniu i monitorowaniu umieszczanych treści oraz nie jest do takich działań zobowiązana,

    ii. treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika treści, komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z późn. zm.).

 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie Forum oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających prawa wyłączne oraz dobra osobiste innych osób, propagujących przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnione korzystanie z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje.

 9. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Forum informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu Forum do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (Spam).

 10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu Forum do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

 11. Działalność Użytkowników Serwisu Forum związana z publikacja treści, wpisów czy komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. z dnia 7 lutego 1984 r.) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).

 12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto w Serwisie Forum, usunięcie Konta Bezpłatnego czy Płatnego powoduje również usunięcie Konta w Serwisie Forum.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

 2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

 3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

  a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub  zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

  c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

 5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

  a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

  b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie lub aplikacji - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

 7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k., Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "Teen Mail".

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2018 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy z dniem 25 maja 2018 roku.

Pobierz regulamin w formie .pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka