Regulamin promocji BLIKnij Rachunek

1.      Organizatorem promocji "BLIKnij Rachunek" (dalej "Promocja") jest Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 (dalej "Organizator").

3.      Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych (Konto Bezpłatne) oraz płatnych kont (Konto Płatne) pocztowych udostępnianych przez Organizatora (dalej "Uczestnicy") zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k." (dalej "Regulamin"), którzy są zainteresowani korzystaniem z możliwości opłacania rachunków za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w ramach dostarczanych kont pocztowych (usługa płatności za rachunki), i polega na przyznaniu indywidualnego kodu rabatowego umożliwiającego zakup usługi konta płatnego (Konta Płatnego - Poczta Bez Reklam) za 1 zł brutto, każdemu Uczestnikowi, który:

a.      dokona płatności za rachunki za pomocą powyższej funkcjonalności korzystając z metody płatności: płatność BLIK, oraz

b.      prześle wiadomość e-mail na adres bliknij.rachunek@interia.pl z wykonanym zadaniem, tj. dokończeniem zdania:

Płacenie BLIKiem w Poczcie jest szybkie jak (...)

wraz z oświadczeniem: Akceptuję regulamin promocji "BLIKnij Rachunek".

4.      Kod rabatowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykorzystać można na dowolnym bezpłatnym koncie (Konto Bezpłatne) udostępnianym przez Organizatora w ramach kont pocztowych Poczta Interia. Promocja nie dotyczy użytkowników kont pocztowych "Teen Mail" oraz użytkowników "Pakietu dla Firm".

5.      Usługodawcą usługi płatności za rachunki, o której mowa w ust. 3 powyżej (dalej "Usługa płatności za rachunki"), jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6762165116.

6.      Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie jednokrotnie.

7.      Przez skorzystanie z usługi płatności za rachunki rozumie się dokonanie pojedynczej transakcji płatniczej za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, polegającej na przekazaniu kwoty transakcji na rachunek płatniczy podmiotu trzeciego przy użyciu systemu płatności mobilnych BLIK dostarczanego przez Polski Standard Płatności sp. z o.o. oraz pobranie wynagrodzenia należnego dla usługodawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

8.      Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://info.poczta.interia.pl/regulamin/.

9.      Reklamacje dotyczące usługi płatności za rachunki należy składać do podmiotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

10.   Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej: https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-bliknij-rachunek,nId,5648756

 oraz w siedzibie Organizatora.

11.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 .

12.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

13.   Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

14.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

15.   Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

16.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Podanie danych, które są wskazane jako podawane za zgodą Uczestnika, następuje w pełni dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji.

17.   Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

18.   Dane osobowe będą ujawniane pracownikom i współpracownikom Organizatora, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ewentualnych reklamacji.

19.   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

20.   Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

21.   Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

22.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

23.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnej chwili, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka