Regulamin promocji Dzień Domeny Internetowej

1.       Organizatorem promocji "Dzień domeny internetowej" (dalej "Promocja")  jest Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, NIP: 5272644300 (dalej "Organizator").

2.       Promocja prowadzona jest w dniu 15 marca 2018 r. od godz. 6.00 do godz. 23.00 (czas środkowoeuropejski UTC +1).

3.       Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez Organizatora (dalej "Uczestnicy") i polega na możliwości wykupienia konta płatnego z pakietem firmowym (dalej: "Pakiet Firmowy") zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie Pakietu Firmowego" (dalej "Regulamin") w cenie, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4.       W czasie trwania Promocji Organizator udostępnia ofertę zakupu Pakietu Firmowego (okres ważności: 12 miesięcy) w cenie 19,00 zł brutto (słownie złotych: dziewiętnaście 00/100) dla Uczestników, którzy dokonają zakupu Pakietu Firmowego, w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://ustawienia-firmowe.interia.pl/#/aktywuj-pakiet  (dalej "Strona Promocyjna").

5.       Informacja o zakończeniu Promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej w postaci przywrócenia ceny regularnej.

6.       Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k.".

7.       Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej http://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-dzien-domeny-internetowej,nId,2556777 oraz w siedzibie Organizatora.

8.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

9.       Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, a także do przedłużenia czasu jej trwania, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.


Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka