Regulamin Promocji 'Poczta 20 lat'

1.       Organizatorem promocji "20 lat Poczty Interia"  (dalej: Promocja) jest spółką pod firmą Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 (dalej: Organizator).

2.       Promocja prowadzona jest w dniu 18 października 2019 r. od godz. 12.00 do godz. 12.20 (czas środkowoeuropejski UTC +1), jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania limitu, o którym mowa w pkt. 4 poniżej.

3.       Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez Organizatora w ramach usługi Interia Poczta (dalej: Uczestnicy) i polega na możliwości wykupienia usługi "Poczta bez reklam" zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa Interia" (dalej: Regulamin) w cenie, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4.       W czasie trwania promocji Organizator udostępnia 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) ofert zakupu "Poczty bez reklam" (okres ważności 12 miesięcy) w cenie 2 zł brutto (słownie złotych: dwa 00/100) dla Uczestników, którzy dokonają zakupu "Poczty bez reklam" w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/poczta-bez-reklam (dalej: Strona Promocyjna).

5.       Informacja o wyczerpaniu limitu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, wraz z informacją o zakończeniu Promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej w postaci przywrócenia ceny regularnej.

6.       Organizator nie jest zobowiązany do bieżącego informowania Uczestników o wykorzystaniu limitu Promocji, o którym mowa w pkt. 4 powyżej.

7.       Aktywacja "Poczty bez reklam" w związku ze skorzystaniem z Promocji odbywa się wyłącznie na koncie pocztowym, za którego pośrednictwem Uczestnik skorzystał z Promocji, co oznacza, że nie ma możliwości wskazania innego konta do skorzystania z warunków Promocji.

8.       Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://info.poczta.interia.pl/regulamin/.

9.       Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej (https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocja-poczta-20-lat,nId,3279811) oraz w siedzibie Organizatora.

10.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 .

11.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

12.   Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów przeprowadzenia Promocji oraz ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

13.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

14.   Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

15.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji.

16.   Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

17.   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ewentualnych reklamacji.

18.   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

19.   Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

20.   Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

21.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

22.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem terminu lub przed wyczerpaniem limitu, o których mowa w pkt. 2 i 4 powyżej, a także do przedłużenia czasu jej trwania lub zwiększenia wspomnianego limitu, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka