Regulamin promocji "Poczta Bez Reklam - Promocja walentynkowa"

REGULAMIN PROMOCJI "Poczta Bez Reklam - Promocja walentynkowa" 

1.     Organizatorem promocji "Poczta Bez Reklam - Promocja walentynkowa" (dalej: Promocja) jest spółka pod firmą Interia.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, pod numerem KRS: 0001009169, NIP: 6772118727, REGON: 357054315 (dalej: Organizator). 

2.     Promocja prowadzona jest w dniach 08.02.2024 - 21.02.2024 r. do godziny 23:59:00. 

3.     Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez Organizatora w ramach usługi Interia Poczta (dalej: Uczestnicy) i polega na możliwości` świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Interia.pl (dalej: Regulamin) w cenie, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4.     W czasie trwania promocji Organizator udostępnia usługę "Poczta Bez Reklam" (okres ważności 12 miesięcy) w cenie 11,99 zł brutto (słownie złotych: jedenaście 99/100) dla Uczestników, którzy dokonają zakupu "Poczty Bez Reklam" w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/poczta-bez-reklam (dalej: Strona Promocyjna). 

5.     Informacja o zakończeniu Promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej w postaci przywrócenia ceny regularnej.

6.     Aktywacja "Poczty Bez Reklam" w związku ze skorzystaniem z Promocji odbywa się wyłącznie na koncie pocztowym, za którego pośrednictwem Uczestnik skorzystał z Promocji, co oznacza, że nie ma możliwości wskazania innego konta do skorzystania z warunków Promocji. 

7.     Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-poczta-bez-reklam-promocja-walentynkowa,nId,7300950 .

8.     Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-poczta-bez-reklam-promocja-walentynkowa,nId,7300950 oraz w siedzibie Organizatora. 

9.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą Interia.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska, 31-539 Kraków, pod numerem KRS: 0001009169, NIP: 6772118727, REGON: 357054315 

10.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 

11.   Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów przeprowadzenia Promocji oraz ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

12.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

13.   Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 

14.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. 

15.   Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

16.   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ewentualnych reklamacji. 

17.   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

18.   Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

19.   Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl

20.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 

21.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, a także do przedłużenia czasu jej trwania, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników. 

22.   [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka