Regulamin promocji "Poczta bez reklam za rachunek"

Promocja została zakończona przez Organizatora 8.10.2020 o godzinie 13:00 (czas środkowoeuropejski UTC+1).

1.       Organizatorem promocji "Poczta bez reklam za rachunek"  (dalej "Promocja") jest spółką pod firmą Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 (dalej "Organizator").

2.       Promocja prowadzona jest od dnia 19.09.2019 r. od godz. 13:00 (czas środkowoeuropejski UTC +1) do odwołania z zastrzeżeniem ust. 26 poniżej.

3.       Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych (Konto Bezpłatne) oraz płatnych kont (Konto Płatne) pocztowych udostępnianych przez Organizatora (dalej "Uczestnicy") zgodnie z zasadami określonymi w "Regulaminie świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Grupa INTERIA.PL Spółka z o.o. Sp. k." (dalej "Regulamin"), którzy są zainteresowani korzystaniem z możliwości opłacania rachunków za pośrednictwem funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w ramach dostarczanych kont pocztowych (usługa płatności za rachunki), i polega na aktywacji (w przypadku Kont Bezpłatnych) lub przedłużeniu okresu ważności (w przypadku Kont Płatnych) Konta Płatnego na okres:

a.       180 dni kalendarzowych pod warunkiem, że Uczestnik w okresie Promocji dokona płatności za rachunki za pomocą powyższej funkcjonalności korzystając z metody płatności: płatność kartą VISA,

albo

b.       30 dni kalendarzowych pod warunkiem, że Uczestnik w okresie Promocji dokona płatności za rachunki za pomocą powyższej funkcjonalności korzystając z pozostałych dostępnych metod płatności niż metoda wskazana w lit. a powyżej.

4.       Promocja nie dotyczy użytkowników kont pocztowych "Teen Mail" oraz użytkowników "Pakietu dla Firm".

5.       Usługodawcą usługi płatności za rachunki, o której mowa w ust. 3 powyżej (dalej "Usługa płatności za rachunki"), jest BillBird S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, NIP: 6762165116.

6.       Aktywacja konta płatnego lub przedłużenie okresu jego ważności na warunkach wskazanych w ust. 3 powyżej, zostaną dokonane przez Organizatora po weryfikacji kont pocztowych Uczestników, w ramach których spełnione zostały warunki Promocji, najpóźniej na koniec drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik skorzystał z Usługi płatności za rachunki.

7.       Aktywacja Konta Płatnego lub przedłużenie okresu jego ważności w związku ze skorzystaniem z Promocji odbywa się wyłącznie na koncie pocztowym, za którego pośrednictwem Uczestnik skorzystał z Usługi płatności za rachunki, co oznacza, że nie ma możliwości wskazania innego konta do skorzystania z warunków Promocji.

8.       W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym Uczestnik po spełnieniu warunków Promocji skorzystał zarówno z metody płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej, jak i metod, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej, Organizator dokona aktywacji lub przedłużenia ważności Konta Płatnego o okres, o którym w mowa w ust. 3 lit. a powyżej.

9.       Możliwość ponownego uczestnictwa w Promocji, w zależności od metody płatności, z której skorzystał Użytkownik dokonując płatności za rachunki za pomocą Usługi płatności za rachunki, jest ograniczona w następujący sposób:

a.       w przypadku Uczestnika, którego Konto Płatne zostało aktywowane lub którego okres ważności został przedłużony przy wykorzystaniu metody płatności, o której mowa w ust. 3 lit. a powyżej - ponowne uczestnictwo w Promocji jest możliwe po upływie okresu pięciu miesięcy kalendarzowych od miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia płatność kwalifikująca danego Uczestnika do uczestnictwa w Promocji,

b.       w przypadku Uczestnika, którego Konto Płatne zostało aktywowane lub którego okres ważności został przedłużony przy wykorzystaniu metod płatności, o których mowa w ust. 3 lit. b powyżej - ponowne uczestnictwo w Promocji jest możliwe po upływie okresu jednego miesiąca kalendarzowego od miesiąca, w którym nastąpiła ostatnia płatność kwalifikująca danego Uczestnika do uczestnictwa w Promocji.

10.   Przez skorzystanie z Usługi płatności za rachunki rozumie się dokonanie pojedynczej transakcji płatniczej za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, polegającej na przekazaniu kwoty transakcji na rachunek płatniczy podmiotu trzeciego: (i) przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego (w tym w modelu płatności one-click) lub (ii) przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (w tym pay-by-link), oraz pobranie wynagrodzenia należnego dla usługodawcy, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

11.   Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://info.poczta.interia.pl/regulamin/.

12.   Reklamacje dotyczące Usługi płatności za rachunki należy składać do podmiotu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w następujący sposób:

a.       przesyłając wiadomość mailową na adres: interia@billbird.pl

b.       w temacie wiadomości wpisując INTERIA

c.      w treści wiadomość powinna zawierać:

- dane transakcji, pozwalające na jej identyfikację w systemie (nr płatności MRO, datę, kwotę, nazwę odbiorcy płatności)
- dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, adres)

- opis sytuacji

- oczekiwania Użytkownika

opcjonalnie:

- dodatkowe dane kontaktowe- blankiet wpłaty, wezwanie do zapłaty, wyciąg bankowy potwierdzający pobranie z konta - jeśli tego wymaga zgłoszenie

13.   Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej https://pomoc.poczta.interia.pl/nowa-poczta/news-regulamin-nowej-promocji-poczta-bez-reklam-za-rachunek,nId,3185158 oraz w siedzibie Organizatora.

14.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą Grupa Interia.pl sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, pod numerem KRS: 0000416593, NIP: 5272644300, REGON: 14273404800000 .

15.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

16.   Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność przetwarzania do celów ewentualnego przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

17.   Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

18.   Dane nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

19.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Promocji. Podanie danych, które są wskazane jako podawane za zgodą Uczestnika, następuje w pełni dobrowolnie, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością wzięcia przez Uczestnika udziału w Promocji.

20.   Dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane przez Organizatora z zachowaniem wymogów przewidzianych przepisami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

21.   Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym pracownikom i współpracownikom Organizatora, jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego rozpoznania ewentualnych reklamacji.

22.   Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Promocji oraz przedawnienia roszczeń z nią związanych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

23.   Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

24.   Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znajduje się notce informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych dostępnej pod następującym adresem internetowym: https://prywatnosc.interia.pl.

25.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

26.   Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w dowolnej chwili, o ile nie narusza to praw nabytych przez Uczestników.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka