Polityka prywatności w aplikacjach Interia.pl Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI w aplikacjach  INTERIA.PL

Niniejsza polityka opisuje, jak Interia.pl gromadzi, przetwarza dane osobowe użytkowników stron www  Interia.pl.

Polityka nie odnosi się do stron internetowych i usług, które odwołują się do innych polityk lub oświadczeń o prywatności.

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na tej stronie.

Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji.

Ochrona prywatności

1. Interia.pl gwarantuje Użytkownikom Portalu Interia.pl i/lub Serwisów prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Interia.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. Interia.pl umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b. w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu Interia.pl i/lub Serwisów aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

1. Gdzie znajdziesz najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Poza regulaminami usług, informacje dotyczące nas jako Administratora, Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz inne wymagane prawem publikujemy na stronie: prywatnosc.interia.pl

2. Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usługi portalu internetowego?

To tzw. dane internetowe które kontekstowo do usługi mogą obejmować następujące informacje: odwiedzane miejsca, informacje o urządzeniu końcowym lub przeglądarce w tym jego lokację, czas wizyty oraz aktywność użytkowników w witrynach internetowych zarządzanych przez Interia.pl, , atrybuty kampanii marketingowych, adres źródła wejścia, które odesłało użytkownika do monitorowanej witryny internetowej.

3. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 90 dni. Dane zawarte w plikach cookies przechowywane przez okres wskazany poniżej w rozdziale dotyczącym plików cookies i podobnych technologii

4. Czy udostępniamy Twoje dane?

Interia.pl przykłada szczególną uwagę do ochrony danych swoich użytkowników. Udaje się to dzięki działaniom organizacyjnym, technicznym oraz unikalnemu know how. Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. dostawcom usług IT, agentom, agencjom marketingowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi INTERIA.PL zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG. Interia.pl dba związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.

Świadcząc usługi w ramach portalu INTERIA.PL oraz innych Serwisów  Interia.PL sp. z o.o., INTERIA.PL udziela dostępu lub udostępnia dane osobowe różnym podmiotom.

Z reguły są to nasi podwykonawcy, którym określamy w jakim zakresie mogą na nasze zlecenie wykonywać operacje na danych osobowych. Dotyczy to m.in.

· Podmiotów świadczących usługi utrzymania IT lub rozwoju IT

· Podmiotów świadczących dla nas wyspecjalizowane usługi (np. badawcze, statystyczne, targetowania)

Warto mieć na uwadze, że:

· dane do jakich mają dostęp podwykonawcy to często wycinek informacji jaki posiadamy o użytkowniku, tym samym, rzadko zdarza się tak, że nasz podwykonawca ma tyle informacji o użytkowniku co my jako Administrator Danych Osobowych.

· W kategorii odbiorców danych mieszczą się również podmioty, którym danych nie przekazujemy, ale mogą mieć potencjalnie do nich dostęp wykonując usługi dla nas.

W każdym wypadku umowa jaką zawieramy z podwykonawcą zobowiązuje podwykonawcę do poufności i wykonywania tylko i wyłącznie niezbędnych operacji na danych osobowych użytkownika.

Udostępniamy również dane (nie wszystkie ale wybrane) takim podmiotom jak operatorzy płatności elektronicznych w związku ze zleceniem przez Ciebie płatności elektronicznej.

W pozostałym zakresie dane mogą być udostępniane organom i instytucjom państwowym na podstawie ściśle powołanej podstawy prawnej, którą za każdym razem weryfikujemy i badamy.

5. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych, jest to:

 • zawarcie i wykonanie umowy na dostęp do zasobów portalu internetowego;
 • wyrażona zgoda: np. na zapis i odczyt plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies (wskazanej poniżej)
 • Realizacja prawnie uzasadnionego interesu INTERIA.PL. Dane internetowe są przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej a także dla celów analitycznych. Łączymy Twoje dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym możemy optymalizować nasze usługi. Takie informacje pozwalają nam na przykład na lepsze dopasowanie funkcjonalności oferowanych usług do potrzeb użytkowników, planowanie przepustowości naszej sieci, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naszej oferty programowej oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

6. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Ci:

a. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,

b. prawo do wniesienia:

sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego;

sprzeciwu

uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów INTERIA.PL, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

c. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

d. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

e. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a INTERIA.PL nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

f. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

g. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

7. Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez serwis https://prywatnosc.interia.pl/. Wnioski można składać również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

8. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

9. Interia.pl w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

10. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Interia.pl może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Polityka Cookies

Polityka Cookies dla stron internetowych i aplikacji spółki  Interia.pl sp. z o.o.

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych i aplikacji spółki  Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009169, NIP 6772118727 zwana dalej Interia.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi niżej rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji użytkownika w powyższym zakresie. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Interia.pl znajdują się tutaj.

Interia.pl gwarantuje użytkownikom korzystającym ze stron internetowych i aplikacji Interia.pl prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Interia.pl informuje, że używa na swoich stronach internetowych i aplikacjach technologii cookies (tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii do zapisywania informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze stron internetowych i aplikacji Interia.pl.

"Cookies" - co to jest?

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies - dlaczego? To proste - dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. I jeszcze jedna ważna rzecz - pliki cookies Interia.pl może odczytać wyłącznie Interia.pl.

Jak pliki cookies i inne podobne technologie dopasowują nasze strony internetowe i aplikacje do potrzeb użytkownika?

Informacje zapisane w plikach cookies pomagają w dostosowaniu zawartości strony internetowej do oczekiwań użytkowników. Przykładowo analityczne pliki cookies wykorzystywane są w celu analizy zasięgu naszych usług oraz zachowania użytkowników w szczególności ich preferencje i poziom satysfakcji co z kolei pozwala nam ciągle ulepszać nasze usługi internetowe.

Cookies służące do uwierzytelniania, umożliwiają korzystanie z usług po autoryzacji oraz udostępnianie szeregu udogodnień np. łatwe logowanie, uzupełnianie formularzy, zapamiętywanie ustawień stron internetowych wybranych przez użytkownika.

Na naszych stronach i w aplikacjach korzystamy także z następcy technologii cookies, czyli Local Storage (LS). Jest to technologia zbliżona co do zasady działania do cookies. Jest to wydzielona część pamięci przeglądarki, która umożliwia przechowywanie lokalnie danych przez aplikacje internetowe, ale pozbawiona kilku wad swojej poprzedniczki. Przede wszystkim jest bezpieczniejsza, gdyż dostęp do danych w niej zapisanych ma tylko strona internetowa, która je tam wprowadziła. Po drugie, duże ilości danych mogą być przechowywane, bez wpływu na wydajność witryny, gdyż nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. W przeciwieństwie do technologii cookies limit miejsca jest znacznie większy (co najmniej 5 MB), gdy w cookie można zapisać jedynie 4 KB. Daje to zdecydowanie większą swobodę i możliwości dostosowania witryny do oczekiwań użytkowników.

Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Nie mają również określonego czasu ważności.

Cele, do jakich wykorzystujemy technologię LS, są analogiczne jak w przypadku cookies, ale dzięki mniejszym ograniczeniom, możemy to robić znacznie lepiej, szybciej i bardziej efektywnie.

Dlaczego i jak stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie? 

Interia.pl wykorzystuje na swoich stronach internetowych oraz w aplikacjach pliki cookies oraz inne podobne technologie w następujących celach:

 • Uwierzytelnianie -do identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom.
 • Bezpieczeństwo -wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji.
 • Preferencje, funkcje i usługi -uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych użytkownika. Są one również pomocne podczas wypełniania formularzy w witrynie. Niezależnie od powyższego poprzez tzw. wtyczki społecznościowe, zapewniają one użytkownikowi funkcje, ważne informacje oraz treść zgodną z jego indywidualnymi potrzebami.
 • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 • Wydajność, analiza oraz badania - pozyskania wiedzy badania jak dobrze działają nasze strony internetowe zrozumienie, i ciągłą poprawę produktów, funkcji oraz usług. Powyższe zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Interia.pl z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu.
 • Reklama -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Interia.pl, jak i poza nimi. Możemy także wykorzystać pliki cookies, aby dowiedzieć się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę na stronach lub aplikacjach Interia.pl, odwiedzili w rezultacie witrynę reklamodawcy. Reklama wyświetlana przez Interia.pl może być dopasowywana do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych.

Średni okres przechowywania tych informacji przez nas w wyżej wskazanych celach wynosi do 60 dni od ich zebrania. Niektóre informacje , np. o preferencjach w danej usłudze czy dane autoryzacyjne, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli użytkownik nie wyczyści plików cookies przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, z których korzysta.

Stosowanie plików cookies i innych podobnych technologii przez pozostałe podmioty

Interia.pl umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie technologii cookies oraz innych podobnych technologii na stronach internetowych oraz aplikacjach Interia.pl.

 • Wtyczki serwisów społecznościowych:

- Facebook - na stronach internetowych Interia.pl znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

- Youtube - na stronach internetowych Interia.pl osadzane są (z wykorzystaniem mechanizmu tzw. embedowania) materiały wideo udostępniane w serwisie YouTube. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo, a śledzenie to odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności, które są dostępne http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

- Twitter - na stronach internetowych Interia.pl znajdują się przyciski dodawania wpisów na Twitterze, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Twitter. Z zasadami tymi można zapoznać się https://twitter.com/privacy

 • Reklama i cele marketingowe partnerów Interia.pl - nasi partnerzy mogą korzystać z plików cookie lub innych podobnych technologii, aby ustalić, czy została wyświetlona przez nich lub na ich zlecenie konkretna reklama, jakie były tego rezultaty, oraz w celu zebrania informacji o tym w jaki sposób użytkownicy reagują na wyświetlane reklamy. Nasi partnerzy mogą także, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, dopasowywać wyświetlane reklamy do zainteresowań użytkownika określonych na podstawie informacji dostarczonych naszym partnerom przez użytkownika w trakcie korzystania ze stron internetowych (również poza usługami Interia pl) lub aplikacji. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, to informacje te mogą być także udostępniane w dalszych celach marketingowych innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. W tych celach możemy także współpracować z partnerami, aby pokazać użytkownikowi reklamę na stronach internetowych lub aplikacjach Interia.pl lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz technologie takie, jak sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej wyświetlać reklamy naszym użytkownikom, jak również gromadzić zebrane audyty, badania i raporty wymagane przez reklamodawców. Uwaga: Ponieważ reklamy i sygnały nawigacyjne sieci muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookie tak, jakby użytkownik odwiedzał stronę internetową z ich witryny.

Technologia Web Push

Dodatkowo, w celu informowania naszych użytkowników o ważnych wydarzeniach i nowych elementach w naszych usługach (np. powiadomienia o nowej poczcie) Interia.pl wykorzystuje, technologię WebPush.

WebPush to technologia, która daje możliwość jednostronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, obsługiwana jest poprzez przeglądarkę internetową z której korzystasz. Aby otrzymywać powiadomienia musisz wyrazić zgodę. Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień, przeglądarka nada Ci unikalny anonimowy identyfikator, na który (za pośrednictwem autoryzowanych dostawców takich jak Google, czy Mozilla) będą przesyłane wiadomości.

Jeśli nie zapiszesz się samodzielnie na powiadomienia, nie będziesz ich po prostu otrzymywać.

Aby zrezygnować z subskrypcji wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej.

Dodatkowe informacje od naszych partnerów

 • CRITEO 

Interia.pl współpracuje z firmą CRITEO umożliwiającą emisję reklamy spersonalizowanej na usługach Interia.pl w oparciu o analizę zachowania użytkownika w Internecie. Zasady zbierania danych, cel ich wykorzystywania opublikowane są w dokumencie Zasad ochrony prywatności Criteo, Aby zdeaktywować usługi CRITEO, każdy z użytkowników sieci Internet może wybrać opcję dezaktywacji usługi Criteo za pośrednictwem rozwiązania Criteo opt-out lub innych dostępnych platform, w tym platform IAB, Network Advertising Initiative lub Digital Advertising Alliance.

 • Badania i analizy usług

Pliki cookies związane z badaniami sieci Internet pochodzą od Gemius S.A. oraz Google Inc.

Wykorzystując oprogramowanie Google Analytics oraz Gemius, witryna działając w oparciu o odpowiednie umowy z wymienionymi podmiotami, zamieszcza w komputerze użytkownika kody zliczające umożliwiające zbieranie danych o użytkownikach.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs lub Gemius poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Informacje na temat jak to zrobić można znaleźć pod adresem: http://nt.interia.pl/internet/news-jak-zablokowac-google-analytics-w-naszej-przegladarce,nId,2583876

Interia.pl ponadto informuje, że wraz z innymi największymi usługodawcami usług internetowych w Polsce, uczestniczy w Polskich Badaniach Internetu, a zasady prowadzenia badania sieci Internet dostępne są na następujących stronach internetowych:

a) http://pbi.org.pl/badania/jak-to-dziala oraz

b) http://www.gemius.pl/pl/polityka_prywatnosci

Każdy z użytkowników sieci Internet może sprzeciwić się uczestnictwu w ww. badaniu poprzez:

 • akceptację specjalnego cookies z klauzulą rezygnacyjną (http://optout.hit.gemius.pl/removeEN.php)
 • konfigurację przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies przy jej zamknięciu konfigurację przeglądarki tak, aby nie przyjmowała plików cookies i nie akceptowała technologii LocalStorage.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.gemius.pl/cookie-policy.html

Określenie warunków wykorzystywania plików cookies lub innych podobnych technologii

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie ze stron internetowych Interia.pl, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z tych stron.

Aby wyczyścić dane z aplikacji mobilnych, w zależności od systemu, jaki jest zainstalowany na urządzeniu mobilnym, należy:

Dla systemu Android:

 1. Wejść w Ustawienia
 2. Przejść do Aplikacji
 3. Wyszukać daną aplikację
 4. Wybrać Pamięć
 5. Wybrać opcję "Wyczyść dane"

Dla systemu iOS:

System iOS nie pozwala na czyszczenie danych aplikacji. Jedynym rozwiązaniem jest usunięcie i ponowne zainstalowanie aplikacji. Można to zrobić na dwa sposoby:

 1. Wchodząc w Ustawienia, następnie w Ogólne i w Pamięć. Tam należy wyszukać daną aplikację, wejść w jej ustawienia i zaznaczając opcję "Usuń aplikację".
 2. Przytrzymując palec na ikonce danej aplikacji do momentu pojawienia się "X" w lewym górnym rogu aplikacji. Klikając w "X" usuwa się aplikację wraz z danymi.

Instrukcja zarządzania plikami cookies

Platforma desktop

W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urządzenia mobilne:

Chrome

Safari

Windows Phone

Blackberry

Flash cookies

Serwis WWW firmy Adobe zawiera informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików cookie odtwarzacza Flash w konkretnych domenach: http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.

Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików cookie odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash, zaś wyłączenie plików cookie odtwarzacza Flash na stronach www.Interia.pl uniemożliwi odtwarzanie większości treści.

Partnerzy Interia.pl

Poniżej prezentujemy listę naszych partnerów technologicznych, którzy dzięki wykorzystaniu plików cookies lub innych podobnych technologii, zbierają informacje o zachowaniu użytkownika na stronach internetowych lub aplikacjach Interia.pl i przetwarzają je w celach marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika lub udostępniają te informacje innym podmiotom wyświetlającym lub zlecającym reklamę w Internecie. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności (cookies) znajdujących się na stronach internetowych, do których linki znajdują się w prawej kolumnie tabeli.

Lista partnerów

Lista partnerów jest dostępna pod tym linkiem

Ustawienia prywatności

Możesz dostosować swoje ustawienia w zakresie zbierania informacji określających Twój sposób korzystania z naszych aplikacji i wykorzystywania ich w celach analitycznych lub marketingowych, w tym wyświetlenia reklamy najbardziej dopasowanej do Twoich preferencji oraz udostępnienia i dalszego przetwarzania tych informacji przez inne podmioty wyświetlające lub zlecające reklamę w Internecie. Ta opcja służy do określenia możliwości zbierania informacji o Twoim sposobie korzystania z aplikacji i dopasowywania reklam przez nas. Wyłączenie tej opcji jest równoznaczne z wniesieniem sprzeciwu wobec przetwarzania dla tych celów. Możesz to zrobić w aplikacji Nowa Poczta Interia klikając w link "Polityka prywatności" w ustawieniach. Jeśli korzystasz ze starej aplikacji Pocztowej- Poczta Interia aby to zrobić musisz pobrać nową wersję- znajdziesz ją tutaj.


Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

 • Przepisz kod z obrazka.
  (6 znaków)

 • przepisz kod z obrazka