Regulamin Pakietu Dla Firm

REGULAMIN PAKIETU DLA FIRM


I. Definicje 

1.  Poniższe pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

a. INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001009169, NIP 6772118727.

b. Konto Pocztowe - nadanie na podstawie Umowy adresu elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

c.   Pakiet dla firm - pakiet usług określonych Regulaminem, które są świadczone drogą elektroniczną przez INTERIA.PL, udostępnianych na żądanie Użytkownika za określoną opłatą (roczna opłata abonamentowa) jako rozszerzenie funkcjonalności udostępnianych Użytkownikowi na podstawie Umowy o udostępnienie Konta Bezpłatnego albo Konta Płatnego.

d. Regulamin - niniejszy dokument.

e. Regulamin Poczta Interia.pl - wzorzec umowny zaakceptowany przez Użytkownika, zgodnie z którym INTERIA.PL świadczy usługę udostępniania Konta Pocztowego w ramach Kont Bezpłatnych albo Kont Płatnych.

f. Umowa - umowa na świadczenie przez INTERIA.PL usług udostępniania Konta Pocztowego zawarta na warunkach określonych w Regulaminie Poczta Interia.pl. Umowa może zostać zawarta wraz z jednoczesną aktywacją Pakietu dla firm.

g. Użytkownik - druga strona Umowy zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Konta Pocztowego udostępnianego przez INTERIA.PL zgodnie z Regulaminem Poczta Interia.pl.

2. Pozostałe pojęcia pisane wielką literą zawarte w Regulaminie, które nie zostały zdefiniowane w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane im przez Regulamin Poczta Interia.pl.

II. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa warunki świadczenia przez INTERIA.PL usług wchodzących w skład Pakietu dla firm udostępnianych Użytkownikowi w związku z aktywacją Pakietu dla firm dokonaną na żądanie Użytkownika.

2.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Poczty Interia.pl dostępnego pod adresem http://info.poczta.interia.pl/regulamin/ 

3.  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. z dnia 15 października 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

4. Każdy może zapoznać się nieodpłatnie z treścią Regulaminu.

5. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności (w formacie dokumentu HTML lub PDF). Na żądanie Użytkownika, INTERIA.PL prześle Użytkownikowi kopię regulaminu w formacie PDF na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

6. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu z chwilą aktywacji Pakietu dla firm.

7.  Aktywacja Pakietu dla firm oznacza modyfikację umownego stosunku prawnego nawiązanego na podstawie Umowy w ten sposób, że Użytkownik dotychczas korzystający z Konta Bezpłatnego albo Konta Płatnego, z chwilą aktywacji Pakietu dla firm rozpoczyna korzystanie z usług dostępu do Konta Pocztowego zgodnie z zasadami świadczenia usług wchodzących w zakres Pakietu dla firm przez okres 1 (jednego) roku, co stanowi jednocześnie okres obowiązywania Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm. Pakiet dla firm może zostać udostępniony w ramach Umowy także dla Użytkowników prowadzących działalność zarobkową, zawodową lub dla realizacji ich celów statutowych oraz dla Użytkowników reprezentujących organy państwowe lub samorządowe oraz ich jednostki organizacyjne, którzy dokonali jego aktywacji wraz z jednoczesnym zawarciem Umowy. Na podstawie i w zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, zastosowanie mają właściwe przepisy o ochronie konsumentów.

8. Aktywacja Pakietu dla firm polega na prawidłowym wypełnieniu przez Użytkownika formularza zamówienia udostępnianego przez INTERIA.PL pod adresem internetowym https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/aktywuj-pakiet lub https://konto-pocztowe.interia.pl/#/nowe-konto w tym podaniu niezbędnych danych Użytkownika oraz:

a. złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu,

b. złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia regulaminu rejestracji i utrzymywania nazwy domeny udostępnianego przez home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335, NIP: 8522103252) jako podmiotu działającego na zlecenie INTERIA.PL w procedurze rejestracji nazwy domeny we właściwym rejestrze udostępnianej w ramach Pakietu dla firm,

c. złożeniu oświadczenia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia regulaminu nazw domeny .pl, który znajduje zastosowanie do umowy pomiędzy NASK a Użytkownikiem, która obejmuje utrzymywanie nazwy domeny.,

d. złożeniu oświadczenia, w przypadku Użytkownika, który dokonuje aktywacji Pakietu dla firm wraz z jednoczesnym utworzeniem Konta Pocztowego i zawarciem Umowy, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, o wyrażeniu zgody na postanowienia Regulaminu Poczta Interia.pl,

e. otrzymaniu przez INTERIA.PL opłaty abonamentowej uiszczonej przez Użytkownika.

9. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie  14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na adres e-mail bok@firma.interia.pl - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://p.iplsc.com/-/000HQVF7M5VWX07Y.pdf.


10. Opłata abonamentowa za aktywację Pakietu dla firm uiszczana jest w wysokości i według akceptowanych sposobów płatności określonych na stronach internetowych, o których mowa w ust. 8 powyżej. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji i obniżek cen opłaty abonamentowej należnej za aktywację Pakietu dla firm.

11. Użytkownik dokonujący aktywacji Pakietu dla firm, który dotychczas korzystał z Konta Płatnego, wraz z dokonaniem aktywacji Pakietu dla firm ma prawo do żądania zwrotu od INTERIA.PL niewykorzystanej kwoty abonamentu uiszczonej za aktywację Konta Płatnego. W tym celu Użytkownik powinien powiadomić o powyższym żądaniu INTERIA.PL za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres bok@firma.interia.pl wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który niewykorzystana kwota abonamentu ma zostać zwrócona. INTERIA.PL jest zobowiązana do dokonania zwrotu niewykorzystanej kwoty abonamentu w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższego żądania wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego oraz innych danych koniecznych do dokonania zwrotu.

12. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 13 poniżej, po upływie okresu ważności Pakietu dla firm, Użytkownik rozpoczyna według własnego wyboru korzystanie z Konta Pocztowego zgodnie z funkcjonalnością i na zasadach na jakich INTERIA.PL udostępnia:

a. Konto Bezpłatne - o ile w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności Pakietu dla firm udzielił na rzecz INTERIA.PL zgód wskazanych w ust. 4 rozdz. VI Regulaminu Poczta Interia.pl, lub gdy wspomniane zgody na dzień upływu ważności Pakietu dla firm nie zostały przez Użytkownika wycofane;

b. Konto Płatne - o ile w terminie 30 dni od dnia upływu okresu ważności Pakietu dla firm dokonał aktywacji i opłacenia Konta Płatnego na zasadach określonych w Regulaminie Poczta Interia.pl.

13. Przedłużenie okresu ważności Pakietu dla firm polega na wniesieniu opłaty abonamentowej w wysokości według aktualnej oferty INTERIA.PL i możliwe jest najwcześniej na 30 dni przed upływem okresu ważności obecnie obowiązującego Pakietu dla firm. Po upływie okresu ważności Pakietu dla firm jego przedłużenie jest możliwe wyłącznie w ciągu 14 dni po upływie okresu jego ważności. Wybór, o którym mowa w ust. 12 powyżej, nie ma zastosowania do Użytkownika niebędącego konsumentem (ust. 7 zdanie drugie Regulaminu), w którego przypadku upływ terminu ze zdania poprzedniego powoduje wygaśnięcie Umowy oraz usunięcie Konta Pocztowego wraz z usługami udostępnionymi w ramach Pakietu dla firm.

14. Do czasu podjęcia przez Użytkownika decyzji co do dalszego korzystania z usług INTERIA.PL zgodnie z postanowieniami ust. 12 albo ust. 13 powyżej, dostępność i możliwość korzystania z Konta Pocztowego oraz usług wchodzących w skład Pakietu dla firm pozostaje ograniczona.

15. Jeżeli Użytkownik nie zdecydował o rozpoczęciu korzystania z Konta Bezpłatnego lub Konta Płatnego zgodnie z postanowieniami ust. 12 powyżej, albo nie przedłużył Pakietu dla firm po upływie okresu jego ważności zgodnie z postanowieniami ust. 13 powyżej, nie jest możliwe dalsze korzystanie z powyższych usług INTERIA.PL oraz INTERIA.PL ma prawo do usunięcia Konta Pocztowego Użytkownika wraz z dezaktywacją usług wchodzących w zakres Pakietu dla firm.

16. INTERIA.PL  jest administratorem danych osobowych w zakresie zbierania lub przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku ze świadczeniem Pakietu dla firm. Informacje o tym jak przetwarzamy dane osobowe znajdziesz w klauzuli informacyjnej, dostępnej w procesie rejestracji oraz w naszej polityce prywatności dostępnej na stronie https://prywatnosc.interia.pl/polityka-prywatnosci.Użytkownik nie będący konsumentem jest administratorem danych osobowych w zakresie zbierania lub przetwarzania danych osobowych osób, którym funkcjonalność Pakietu dla firm udostępnia lub których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.

17. Użytkownik będący konsumentem korzysta z Pakietu dla firm w celach czysto osobistych i domowych.

18. Na podstawie art. 106n ustawy o podatku od towarów i usług, ustala, INTERIA.PL będzie dokumentować transakcje poprzez wystawianie i przekazywanie faktur (a także duplikatów faktur, faktur korygujących oraz not obciążeniowych i uznaniowych) drogą elektroniczną, zapisanych w formacie PDF w sposób następujący na adres mailowy wskazany poniżej. 

19.  Użytkownik niebędący konsumentem akceptuje wyżej wymieniony sposób przekazywania i odbioru faktur i wyraża zgodę na dostarczanie dokumentów na jego Konto Pocztowe. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że chwilą doręczenia wiadomości e-mail z fakturą jest chwila zamieszczenia maila z fakturą  na serwerze pocztowym obsługującym skrzynkę pocztową Użytkownika.

20. W przypadku wystąpienia przeszkód formalnych bądź technicznych, uniemożliwiających wystawienie lub przesłanie faktury drogą elektroniczną, faktura zostanie wystawiona w formie papierowej i przesłana listownie.

III. Zasady świadczenia usług i rodzaj usług wchodzących w skład Pakietu dla firm 

1. INTERIA.PL zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w szczególności w zakresie zapewnienia ich bezpieczeństwa zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami w tym zakresie w trakcie świadczenia przez siebie usług wchodzących w skład Pakietu dla firm, z tym zastrzeżeniem, że INTERIA.PL nie gwarantuje rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny rejestrowanej w ramach Pakietu dla firm za pośrednictwem podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu. Dokonanie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm zależy wyłącznie od decyzji właściwego rejestru i następuje na warunkach wskazanych w regulaminie, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

2. INTERIA.PL nie udziela żadnej gwarancji w związku usługami świadczonymi w ramach Pakietu dla firm, poza opisanymi w niniejszym Regulaminie. INTERIA.PL świadczy usługi ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia usług z Umową.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowych przerw w świadczeniu usług wchodzących w skład Pakietu dla firm w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na Konta Pocztowe Użytkowników,

b. wysyłania na Konta Pocztowe Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem świadczonych usług oraz informacji o swoich bieżących ofertach,

c. wysyłania na numery telefoniczne podane przez Użytkowników komunikatów przypominających o możliwości przedłużenia abonamentu Pakietu dla firm po upływie okresu jego ważności zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób w jaki Pakiet dla firm będzie wykorzystywany przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

b. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników,

c. treść i inną zawartość przesyłaną lub odbieraną za pośrednictwem usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.

5. Użytkownik samodzielnie zapewnia sprzęt, system i oprogramowanie oraz ponosi związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania z Internetu i korzystania z Pakietu dla firm.

6. Korzystanie z Pakietu dla firm wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych, określonych poniżej:

a. dostęp do sieci Internet,

b. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie, przy czym przeglądarka powinna należeć do grupy kilkunastu standardowych i najczęściej używanych na rynku, 

c. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce internetowej oraz brak aplikacji mogących blokować część lub modyfikować zawartość strony.

7.  INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

8. W skład Pakietu dla firm wchodzą następujące usługi:

a. Rejestracja własnej domeny (Twój adres w sieci),

b. Obsługa domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy,

c. Skrzynki e-mail,

d. Strona WWW.

9. Usługa Rejestracji własnej domeny (Twój adres w sieci) w zakresie rejestracji i utrzymywania nazwy domeny jest świadczona na warunkach wskazanych przez podmiot, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

10. Dostęp do Pakietu dla firm możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się Użytkownika na Konto Pocztowe w Serwisie.

11. Usługi świadczone przez INTERIA.PL polegają na udostępnieniu za pośrednictwem sieci Internet funkcjonalności rozwiązań informatycznych w ramach Serwisu. Szczegółowe parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka funkcjonalności Pakietu dla firm dostępne są na stronach Serwisu.

12. Usługi wchodzące w skład Pakietu dla firm nie stanowią usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.).

13. Korzystanie z Pakietu dla firm może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu oraz Regulaminu Poczta Interia.pl na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Pakietu dla firm.

14. Użytkownik oświadcza, że świadomy jest, że Serwis oraz Pakiet dla firm podlegają stałym aktualizacjom i rozwojowi, w związku z tym mogą one nie być kompletne, niekompatybilne z urządzeniem końcowym Użytkownika lub też mogą być czasowo niedostępne.

15.  Użytkownik dokonując aktywacji Pakietu dla firm oświadcza, że:

a. dane, którymi posłużył się dla celów aktywacji Pakietu dla firm  są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają praw osób trzecich,

b. zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,

c. nazwy konta oraz nazwy domen rejestrowanych przez Użytkownika nie naruszają praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału INTERIA.PL.

16. W przypadku wątpliwości odnośnie prawdziwości lub kompletności danych podanych przez Użytkownika, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych informacji. INTERIA.PL może żądać potwierdzenia prawdziwości danych przez cały okres trwania Umowy.

17. W przypadku braku przedstawienia przez Użytkownika żądanych danych, dokumentów, lub stwierdzenia nieprawdziwości podanych danych, INTERIA.PL ma prawo zablokowania dostępu do Konta Pocztowego.

IV.  Rejestracja własnej domeny (Twój adres w sieci) 

1. W ramach Pakietu dla firm Użytkownik jest uprawniony do zarejestrowania jednej nowej nazwy domenowej bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu rejestracji domeny. 

2. INTERIA.PL wyłącznie pośredniczy w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu ofert właściwych rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy domeny za pośrednictwem Serwisu, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Serwisu zamówienia do podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm.

3.  Dla celów rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny udostępnianej w ramach Pakietu dla firm, Użytkownik udziela na rzecz INTERIA.pl oraz na rzecz podmiotu, o którym w  rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, zgody do reprezentowania go przed właściwym rejestrem. Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić udzielenie zgody w formie i terminie wymaganym przez INTERIA.PL. Zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania i zarządzania nazwą domeny w imieniu Użytkownika, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie właściwemu rejestrowi danych osobowych Użytkownika, zaakceptowanie regulaminu właściwego rejestru, zgodnie z wymogami właściwego rejestru. Jeżeli dany rejestr wymaga bezpośredniej rejestracji nazwy domeny przez Użytkownika, INTERIA.PL niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika. Informacje na temat wymagań właściwych rejestrów w tym zakresie dostępne są na stronach internetowych tych rejestrów.

4. INTERIA.PL przekazuje dokonane na stronie internetowej Serwisu zamówienie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm do podmiotu, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, który występuje do właściwego rejestru o rejestrację, przedłużenie nazwy domeny, po dokonaniu przez Użytkownika aktywacji lub przedłużenia ważności Pakietu dla firm.

5.  Na mocy odrębnej umowy pomiędzy podmiotem, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu, a INTERIA.PL, podmiot ten przyjmuje na siebie zobowiązanie gwarancyjne wobec Użytkownika dokonującego rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm, o którym mowa w art. 391 kodeksu cywilnego, o takiej treści, że zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, składających się na proces pośrednictwa w rejestracji nazwy domeny, przedłużenia ważności domeny oraz o świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm.

6. Rejestracja nowej domeny na rzecz Użytkownika może odbyć się w dowolnym momencie okresu ważności abonamentu Pakietu dla firm.

7. Przedłużenie okresu ważności abonamentu Pakietu dla firm pozostaje bez wpływu na realizację uprawnienia do rejestracji nowej domeny przez Użytkownika, który nie dokonał tej rejestracji w ramach dotychczas obowiązującego Pakietu dla firm. Powyższe oznacza, że przedłużenie abonamentu Pakietu dla firm nie będzie uprawniać do rejestracji nowej dodatkowej domeny zgodnie z ust. 1 powyżej.

8. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji nowej domeny w ramach Pakietu dla firm w ciągu 14 dni od dnia jego aktywacji, ma prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie udostępnienia Pakietu dla firm w ciągu następnych 14 dni od upływu okresu uprawniającego do zarejestrowania domeny. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie udostępnienia Pakietu dla firm Użytkownik powinien przesłać INTERIA.PL oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości elektronicznej na adres bok@firma.interia.pl.

9. Odstąpienie od Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm, o którym mowa w ust. 8 powyżej, uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu opłaty wniesionej tytułem aktywacji Pakietu dla firm, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik, o którym mowa w rozdz. II ust. 11 Regulaminu, który nie zwracał się do INTERIA.PL z żądaniem zwrotu kwot uiszczonych tytułem Konta Płatnego i zwrotu tych kwot na dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie otrzymał, a który po odstąpieniu od Umowy w zakresie udostępniania Pakietu dla firm chce w dalszym ciągu korzystać z Konta Płatnego, może w oświadczeniu o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 8 zdanie drugie powyżej, zwrócić się do INTERIA.PL z żądaniem zachowania funkcjonalności Konta Płatnego, co będzie uprawniać Użytkownika do otrzymania zwrotu wniesionych opłat wyłącznie w zakresie różnicy kwoty wniesionej tytułem aktywacji Pakietu dla firm a kwoty wniesionej tytułem aktywacji Konta Płatnego niewykorzystanej przed dniem aktywacji Pakietu dla firm.

10. Wraz z jednoczesną aktywacją Pakietu dla firm oraz rejestracją domeny w ramach Pakietu dla firm następuje automatyczne powiązanie wybranej przez Użytkownika domeny z jego Kontem Pocztowym, co oznacza że przedłużenie Pakietu dla firm będzie oznaczało przedłużenie ważności domeny, a okres abonamentu Pakietu dla firm będzie równoznaczny z okresem ważności domeny. W przypadku gdy rejestracja domeny w ramach Pakietu dla firm nastąpi w terminie późniejszym niż aktywacja Pakietu dla firm, to okresy ważności abonamentu Pakietu dla firm oraz praw do rejestracji domeny pozostają od siebie niezależne.

11. Odnowienie praw do zarejestrowanej domeny w ramach Pakietu dla firm w okresie uprawniającym do przedłużenia abonamentu Pakietu dla firm zgodnie z postanowieniem rozdz. II ust. 13 zd. drugie Regulaminu odbywa się w drodze przedłużenia abonamentu Pakietu dla firm według oferty cenowej przedstawionej przez INTERIA.PL na stronach Serwisu. W sytuacji, w której Użytkownik posiadał zarejestrowaną domenę, której upływ okresu ważności przypadał po wygaśnięciu abonamentu Pakietu dla firm, po upływie powyższego okresu nie jest możliwe dalsze przedłużenie praw do rejestracji tej domeny za pośrednictwem INTERIA.PL, a możliwe jest wyłącznie uzyskanie kodu authinfo, poprzez zgłoszenie takiego żądania do INTERIA.PL, umożliwiającego przeniesienie według decyzji Użytkownika obsługi zarejestrowanej domeny do podmiotu trzeciego zajmującego się rejestracją i utrzymaniem domen internetowych.

12. Domena zarejestrowana przez Użytkownika w ramach Pakietu dla firm może zostać wykorzystana przez Użytkownika w ramach usługi Skrzynek e-mail lub Strony WWW, o ile te usługi nie są wykorzystywane do obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy (rozdz. V Regulaminu).

13. Użytkownik ma prawo do cesji, transferu lub rezygnacji z przedłużania zarejestrowanej domeny. Tego typu operacje skutkują odłączeniem domeny od Pakietu dla firm i mogą wiązać się z zablokowaniem innych usług powiązanych technicznie z domeną (dodatkowe skrzynki e-mail we własnej domenie lub w związku z korzystaniem z usługi strona WWW). Rezygnacja Użytkownika z zarejestrowanej domeny nie uprawnia Użytkownika do zarejestrowania drugiej lub kolejnej domeny w ramach Pakietu dla firm.

14. W przypadku chęci zmiany domeny zarejestrowanej w ramach Pakietu dla firm na inną lub powiązania innej domeny z jedną lub wszystkimi funkcjonalnościami Pakietu dla firm tj. z funkcją tworzenia Skrzynek e-mail lub Stroną WWW, Użytkownik może skorzystać z funkcjonalności obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy na zasadach określonych w rozdz. V Regulaminu.

V. Obsługa domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy.

1. Obsługa domeny zewnętrznej polega na możliwości powiązania funkcji Skrzynek e-mail albo Strony WWW z domeną zarejestrowaną u innego usługodawcy, o ile Użytkownik nie wykorzystuje w tych celach domeny zarejestrowanej w ramach Pakietu dla firm (rozdz. IV Regulaminu).

2.  Warunkiem skorzystania z tej funkcjonalności jest posiadanie przez Użytkownika prawa do wykorzystywania domeny na podstawie odrębnych umów zawartych u innego usługodawcy (np. rejestracja w innym serwisie hostingowym) oraz konfiguracja domeny zgodnie z wymaganiami zawartymi w interfejsie Pakietu dla firm w tym w szczególności:

a. Skonfigurowanie rekordu A domeny  - w przypadku wykorzystania domeny zewnętrznej do obsługi Strony www stworzonej w oparciu o funkcjonalności Pakietu dla firm;

b. Skonfigurowania rekordu MX - w przypadku wykorzystania domeny zewnętrznej do obsługi Skrzynek e-mail.

3. Jedna domena zewnętrzna może być przypisana tylko do jednego Pakietu dla firm w obrębie wszystkich Kont Pocztowych udostępnianych przez INTERIA.PL. Nie ma możliwości powiązania jednej domeny z wieloma Kontami Pocztowymi posiadającymi aktywną usługę Pakietu dla firm. Brak możliwości wykorzystania określonej domeny zewnętrznej z tego powodu nie stanowi błędu usługi Pakiet dla firm i nie może być podstawą do rezygnacji z Pakietu dla firm lub żądania proporcjonalnego zwrotu poniesionych kosztów tytułem aktywacji Pakietu dla firm.

4. W jednym Pakiecie firmowym można wykorzystywać jednocześnie maksymalnie dwie domeny (zewnętrzne lub zewnętrzną i zarejestrowaną w ramach Pakietu dla firm), z czego jedną dla wszystkich Skrzynek e-mail oraz drugą do obsługi Strony WWW stworzonej w ramach Pakietu dla firm.

5. INTERIA.PL nie udostępnia możliwości obsługi domeny zewnętrznej zarejestrowanej u innego usługodawcy w ramach Pakietu dla firm w zakresie jej rejestracji oraz przedłużenia ważności, co oznacza w szczególności, że podmiotem odpowiedzialnym za świadczenie usługi rejestracji i utrzymywania domeny jest usługodawca, z którym użytkownik zawarł stosowną umowę. Obowiązek przedłużenia praw do takiej domeny dla celów korzystania z Pakietu dla firm spoczywa wyłącznie na Użytkowniku.

6. W przypadku powiązania funkcjonalności Pakietu dla firm z domeną zewnętrzną Użytkownik zobowiązany jest zapewnić ważność oraz techniczną możliwość świadczenia usług wchodzących w skład Pakietu dla firm na domenie zewnętrznej, w szczególności poprzez utrzymanie okresu ważności domeny w czasie trwania abonamentu Pakietu dla firm oraz poprawnej konfiguracji technicznej. Brak spełnienia powyższych wymagań przez Użytkownika może skutkować zablokowaniem funkcjonalności Pakietu dla firm, w tym możliwości wyświetlenia Strony WWW lub działania Skrzynek e-mail, okresowymi lub stałymi problemami ze świadczeniem usług, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności.

VI. Skrzynki e-mail 

1. Aktywacja Pakietu dla firm przez Użytkownika dotychczas korzystającego z Konta Bezpłatnego powoduje zmianę parametrów Konta Pocztowego Użytkownika na parametry przypisane dla Pakietu dla Firm, które zostały opisane na stronie https://pomoc.poczta.interia.pl/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-kontaw-ramach-pak,nId,2642723 w tym powstrzymywanie się przez INTERIA.PL od korzystania z prawa do przesyłania i wyświetlania Użytkownikowi informacji handlowych (reklam) przez okres ważności abonamentu Pakietu dla firm na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Pocztowego. Użytkownik dokonujący aktywacji Pakietu dla firm przy użyciu Konta Płatnego, po dokonaniu aktywacji będzie mógł korzystać z Konta Pocztowego w ramach Pakietu dla firm w zakresie dotychczasowych funkcjonalności i parametrów otrzymywanych w ramach Konta Płatnego.

2. Użytkownik po dokonaniu aktywacji Pakietu dla firm ma możliwość utworzenia maksymalnie 5 nowych adresów (w ramach funkcji tzw. aliasów) wyłącznie dla skrzynki email na której nastąpiła aktywacja usługi Pakietu w oparciu o domenę zewnętrzną albo zarejestrowaną w ramach Pakietu dla firm. 

3. Stworzenie dodatkowych adresów z wykorzystaniem domen wskazanych w ust. 2 powyżej, możliwe jest za pomocą funkcji aliasów do tych skrzynek m.in. poprzez ustawienia poczty pod adresem https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/konta-zewnetrzne lub https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/konta-pocztowe.

4. Usługa Pakietu dla firm, niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 powyżej, uprawnia Użytkownika do utworzenia i wykorzystywania 5 osobnych skrzynek e-mail, o parametrach określonych pod adresem:  https://pomoc.poczta.interia.pl/news-porownanie-parametrow-konta-bezplatnego-i-konta-w-ramach-pak,nId,2642723 posiadających odrębną przestrzeń dyskową do przechowywania wiadomości na serwerach INTERIA.PL oraz login i hasło. Tworzenie dodatkowych osobnych skrzynek e-mail oraz nadawanie im uprawnień odbywa się poprzez ustawienia Poczty pod adresem https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/konta-pocztowe.

5. Funkcjonalności o których mowa w ust. 1, 2 oraz 3 powyżej dostępne są jedynie w okresie ważności abonamentu Pakietu dla firm. Brak przedłużenia ważności abonamentu Pakietu dla firm na kolejny okres rozliczeniowy skutkuje usunięciem dodatkowych adresów (aliasów) powiązanych z domenami z konta pocztowego, na którym aktywna była usługa Pakietu dla firm oraz powrót funkcjonalności Konta Pocztowego Użytkownika do funkcjonalności Konta Bezpłatnego.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dodatkowe skrzynki, o których mowa w ust. 4 powyżej, w przypadku braku przedłużenia okresu ważności abonamentu Pakietu dla firm ulegną usunięciu wraz z ich zawartością.

7. Powstrzymywanie się przez INTERIA.PL od przesyłania informacji handlowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy również dodatkowych skrzynek o których mowa w ust. 4 utworzonych przez Użytkownika w ramach Pakietu dla firm.

8. Użytkownik może powierzyć korzystanie ze skrzynek e-mail upoważnionym przez siebie osobom, jednak w takiej sytuacji za wszelkie błędy, uchybienia lub niewłaściwe ich wykorzystanie odpowiada Użytkownik jak za własne działania lub zaniechania.

9. Naruszenie Regulaminu lub Regulaminu Poczta Interia.pl przez osoby upoważnione przez Użytkownika do korzystania ze skrzynek pocztowych będzie traktowane jako naruszenie dokonane przez Użytkownika.

10.  Osoby, które Użytkownik upoważnił do korzystania ze skrzynek pocztowych lub innych usług wchodzących w skład Pakietu dla firm, nie są stronami Umowy i nie mogą występować do INTERIA.PL we własnym imieniu w kwestiach dotyczących świadczenia Pakietu dla firm.

VII. Strona WWW

1. Strona WWW to usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi do korzystania aplikacji internetowej służącej do tworzenia stron WWW (kreator stron WWW), umożliwiającej prezentację utworzonych stron w sieci Internet pod domeną wskazaną w ustawieniach Pakietu dla firm (domena zarejestrowana w ramach Pakietu dla firm albo domena zewnętrzna zarejestrowana u innego usługodawcy).

2. Użytkownik jest uprawniony w trakcie korzystania z usługi strona WWW wyłącznie do prezentacji stron internetowych w sieci Internet utworzonych za pomocą kreatora stron WWW, w szczególności usługa WWW nie może być wykorzystywana jako repozytorium danych, w tym jako serwer lustrzany innego serwera służącego do przechowywania danych. W ramach tworzenia strony WWW w oparciu o szablony udostępniane w kreatorze stron WWW Użytkownik uprawniony jest do przesłania na serwery INTERIA.PL (uploadu) danych, mogących zostać wyświetlonych w oparciu o wybrany szablon, o pojemności nie większej niż 50 MB łącznie, posługując się wyłącznie opcjami dostępnymi w interfejsie użytkownika. W ramach korzystania z usługi strona WWW Użytkownik nie ma możliwości skorzystania z opcji takich jak PHP, FTP czy serwer SQL. Strona WWW nie stanowi usługi hostingowej w tym zakresie.

3. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usługi strona WWW, w tym kreatora stron WWW, INTERIA.PL udziela Użytkownikowi czasowej (tj. na czas okresu ważności Pakietu dla firm), nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z projektu graficznego wykorzystywanego w kreatorze stron WWW w celu prezentacji stron internetowych Użytkownika pod domeną przypisaną do Pakietu dla firm Użytkownika, utworzonych z wykorzystaniem funkcjonalności kreatora stron WWW oraz przechowywanych w ramach usług wchodzących w skład Pakietu dla firm.

4. Udzielona licencja nie upoważnia Użytkownika w szczególności do:

a. oferowania usługi kreatora stron WWW oraz projektu graficznego strony WWW, stworzonego z wykorzystaniem usługi, do dalszej odsprzedaży.

b. kopiowania, modyfikacji systemu informatycznego udostępnionego w ramach usługi kreatora stron WWW,

c. kopiowania projektu graficznego wykorzystywanego w usłudze kreatora stron WWW do dalszej odsprzedaży,

d. wykorzystania elementów usługi na potrzeby zewnętrznych serwisów WWW, aplikacji, opracowań, itd.

5. Użytkownik może korzystać z usługi strona WWW wyłącznie w zakresie udostępnianych funkcjonalności. Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji, które mogą ingerować w działanie kreatora stron WWW.

6. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia przez INTERIA.PL kodu programistycznego aplikacji kreatora stron WWW, ani plików źródłowych stron WWW utworzonych za pomocą kreatora stron WWW.

7. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sporządzania we własnym zakresie kopii zapasowej treści i plików umieszczanych na stronie WWW. INTERIA.PL nie jest zobowiązana do sporządzania kopii zapasowej strony WWW i jej zawartości i nie jest zobowiązana do ich przywrócenia w przypadku ich utraty przez Użytkownika.

8. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie na stronie internetowej stworzonej z wykorzystaniem kreatora stron WWW oznaczenia "Copyright © [rok bieżący] interia.pl" lub innego oznaczenia wskazującego na INTERIA.PL, ofertę INTERIA.PL lub usługę, z wykorzystaniem której Użytkownik stworzył stronę WWW.

9. Usługa WWW nie może być wykorzystywana przez Użytkownika do przechowywania, przesyłania lub udostępniania danych, które naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub prawa osób trzecich, jak i danych lub aplikacji, w tym stanowiących złośliwe oprogramowanie, mogących posłużyć w procederze zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego, prawnego lub ekonomicznego innych osób.

10.  Niezależnie od innych postanowień uprawniających INTERIA.PL do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień ust. 2, 3, 4, 5 oraz 9 powyżej, INTERIA.PL ma prawo wystąpić do Użytkownika z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania działań naruszających ww. postanowienia oraz jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

VIII.            Postanowienia końcowe

1. Użytkownik niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego wyraża zgodę na wykorzystywanie nazwy jego firmy w listach referencyjnych oraz promocji i reklamy usług INTERIA.PL objętych Umową, chyba że zgłosi zastrzeżenie przeciwne.

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Umowa może zostać wypowiedziana na warunkach wskazanych w Regulaminie Poczta Interia.pl.

3. Użytkownik, który nie korzysta z Pakietu dla firm w celach czysto osobistych i domowych z chwilą akceptacji Regulaminu powierza INTERIA.PL przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Załączniku nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik ponosi względem INTERIA.PL pełną odpowiedzialność za skutki niezgodnego z prawem powierzenia przetwarzania danych osobowych. INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z postanowieniami Regulaminu Poczta Interia.pl, z tym zastrzeżeniem, że dane Użytkowników korzystających z Pakietu dla firm nie będą przetwarzane w celach, o których w mowa w rozdz. VIII ust. 10 lit. e Regulaminu Poczta Interia.pl.

4. W przypadku, gdy Użytkownik sam jest podmiotem przetwarzającym, jest on zobowiązany niezwłocznie zwrócić się do INTERIA.PL w celu zawarcia umowy dalszego powierzenia danych osobowych do INTERIA.PL. Użytkownik ponosi względem INTERIA.PL pełną odpowiedzialność za skutki podpowierzenia danych, jeżeli było ono niezgodne z prawem lub umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. W celach zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny w ramach Pakietu dla firm INTERIA.PL powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotowi, o którym mowa w rozdz. II ust. 8 lit. b Regulaminu.

6. W celu realizacji Pakietu dla firm, INTERIA.PL  może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, na co Użytkownik wyraża zgodę (prawo do podpowierzenia przetwarzania danych).

7. Jeżeli podmiot wskazany w ust. 6 powyżej nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Użytkownika za wypełnienie obowiązków tego innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na INTERIA.PL.

8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem przekazania danych osobowych INTERIA.PL, a także za poprawność, dokładność i kompletność tych danych osobowych.

9.  Reklamacje Użytkowników w zakresie korzystania z Pakietu dla firm będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami rozdz. XIII Regulaminu Poczta Interia.pl

10. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadkach i z zachowaniem zasad określonych w rozdz. XV ust. 3, 4 oraz 5 Regulaminu Poczta Interia.pl.

Pobierz poprzednią wersję Regulaminu w formie .PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

1.      Użytkownik powierza Interia.pl do przetwarzania dane osobowe na zasadach określonych w niniejszym Załączniku nr 1 zwanym dalej "Umową Powierzenia".    

2.      Na potrzeby niniejszego Załącznika nr 1 Użytkownik dalej jest zwany "Administratorem", a Interia.pl "Podmiotem Przetwarzającym."

3.      Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa Powierzenia, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

4.      Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO.

 

[Zakres i cel przetwarzania danych]

 

5.        Administrator oświadcza, iż powierza do przetwarzania Podmiotowi Przetwarzającemu dane osobowe, nie stanowiące szczególnej kategorii danych osobowych w rozumieniu RODO, zgromadzone w utworzonych przez Administratora zbiorach obejmując m.in.: imię i nazwisko, NIP, PESEL, adres zamieszkania, datę urodzenia, dane kontaktowe, nr telefonu. 

6.        Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu wykonania Umowy zawartej drogą elektroniczną poprzez akceptację udostępnionych regulaminów, specyfikacji Usługi oraz wzorców umownych.  

7.        Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ czynności koniecznych do wykonania Umowy. Postanowienie Załącznika nr 1 stanowi udokumentowane polecenie Administratora dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.

8.        Powierzone dane osobowe przetwarzane będą przez Podmiot przetwarzający w systemach informatycznych lub w formie papierowej.  

 

[Sposób wykonania Umowy Powierzenia w zakresie przetwarzania danych osobowych]

 

9.        Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

10.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić, aby powierzone dane osobowe przetwarzały wyłącznie osoby, którym nadano upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Powierzenia.  

11.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

12.   Podmiot przetwarzający po zakończeniu Umowy, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Umowy, usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego lub prawo polskie, nakazują przechowywanie danych osobowych. Zapis zdania poprzedniego nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy usługa objęta Umową zostanie odnowiona na kolejny okres abonamentowy. W takim przypadku Strony zgodnie uznają, iż Umowa trwa nadal.  Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do zwrotu danych po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony warunków zwrotu, w tym kosztów z tym związanych. Żądanie zwrotu danych powinno być zgłoszone na piśmie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ustania Umowy Powierzenia.

13.     Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, pomaga on Administratorowi wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanych w art. 32-36 RODO. 

14.     Podmiot przetwarzający stosuje w celu przetwarzania powierzonych mu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne (w rozumieniu art. 32 RODO) adekwatne do rodzaju powierzonych mu danych osobowych, zgodnie z opisem danych dokonanym przez Administratora.  

15.     Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma wniosek od osoby, której dane osobowe dotyczą, związany z przetwarzaniem danych osobowych, prześle taki wniosek w formie wiadomości elektronicznej do Administratora, w celu dalszego przetwarzania przez Administratora. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony, ani zobowiązany do samodzielnego odpowiadania na wnioski od osób, których dane osobowe dotyczą, związane z przetwarzaniem danych osobowych, ani ich realizacji, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy. 

16.     Jeżeli Podmiot przetwarzający otrzyma żądanie udzielenia dostępu lub udzielenia informacji o danych osobowych od właściwego organu nadzorczego, dotyczącą danych osobową objętych niniejszą Umową Powierzenia, powiadomi o tym fakcie Administratora w formie wiadomości elektronicznej i przekaże mu w formie wiadomości elektronicznej otrzymane żądanie. Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony ani zobowiązany do samodzielnego załatwienia żądania, chyba że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa, niniejszej Umowy Powierzenia lub Umowy. 

17.     Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, które wyniknęło z powodu okoliczności dotyczących Podmiotu przetwarzającego, zgłasza je Administratorowi w formie wiadomości elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.   

[Obowiązki Administratora danych]

 

18.     Administrator gwarantuje, że dane osobowe są przetwarzane w celach zgodnych z prawem, oraz że Podmiot przetwarzający nie przetwarza więcej danych osobowych niż jest to wymagane do spełnienia tych celów.

19.     Administrator zobowiązuje się do zapewnienia, że w momencie przekazania danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu, istnieć będzie ważna podstawa prawna do ich przetwarzania, w tym w szczególności zgoda podmiotu, którego dane osobowe dotyczą, wyrażona w prawidłowy sposób. Na żądanie Podmiotu przetwarzającego, Administrator zobowiązuje się na piśmie do wskazania i / lub udokumentowania podstawy przetwarzania danych osobowych.

20.     Administrator może przekazywać Podmiotowi przetwarzającemu instrukcje dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Umową Powierzenia. Udokumentowane polecenia Administratora (w tym instrukcje) mają na celu doprecyzowanie postanowień Umowy Powierzenia i nie mogą rozszerzać zakresu obowiązków Podmiotu przetwarzającego, wynikających z Umowy Powierzenia. Podmiot przetwarzający ma prawo wstrzymać się od wykonania poleceń Administratora (w tym instrukcji), jeśli skutkują one takim rozszerzeniem obowiązków. W przypadku, gdy Administrator udzieli instrukcji bezpośrednio Podwykonawcy, Administrator niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Podmiot przetwarzający. Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przetwarzanie wykonane przez Podwykonawcę zgodnie z takimi instrukcjami, jeżeli instrukcje te nie są zgodne z zasadami przetwarzania danych osobowych przyjętymi w Umowie Powierzenia lub innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie instrukcji następuje w formie wiadomości e-mail, chyba że przepis prawa wymaga zachowania formy szczególnej.

[Podpowierzenie]

 

21.     Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych osobowych podwykonawcom Podmiotu przetwarzającego. Podmiotu przetwarzający jest zobowiązany poinformować Administratora o każdym planowanym dalszym powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących Podwykonawców, w szczególności o zastąpieniu dotychczasowego Podwykonawcy przez innego Podwykonawcę lub o rezygnacji z usług Podwykonawcy. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dokonywane - według wyboru Podmiotu przetwarzającego - w formie wiadomości elektronicznej skierowanej do Administratora lub ogólnego komunikatu na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego.  Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w zdaniach poprzednich, Administrator danych jest uprawniony zgłosić sprzeciw co do podpowierzenia danych osobowych w terminie 7 dni od otrzymania tego powiadomienia. W razie niezgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, uznaje się, że Administrator wyraził zgodę na takie podpowierzenie danych osobowych. Administrator przyjmuje do wiadomości, iż zgłoszenie sprzeciwu może skutkować niemożnością wykonania Umowy, a w konsekwencji prowadzić do rozwiązania Umowy przez Podmiot przetwarzający z przyczyn leżących po stronie Administratora.  

 

22.     Podmiot przetwarzający oświadcza, że powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcom uregulowane zostanie w stosownych umowach powierzenia, zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych i dopuszczalnych czynności przetwarzania przez Podwykonawców będzie adekwatny do określonego w niniejszej Umowie Powierzenia celu powierzenia danych, oraz nie będzie wykraczał poza Umowę Powierzenia oraz Umowę, a Podwykonawcy będą stosowali środki techniczne i organizacyjne zapewniające wystarczający poziom ochrony powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za działania lub zaniechania Podwykonawców.   

 

[Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego]

 

23.     Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy Powierzenia, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

24.     Podmiot przetwarzający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych do rodzaju powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy Powierzenia danych osobowych, jeśli środki te są zgodne z rodzajem danych osobowych powierzonych przez Administratora. W razie stwierdzenia w toku wykonania Umowy Powierzenia, iż zachodzi wzmiankowany brak zgodności, Podmiot przetwarzający niezwłocznie (nie później niż w ciągu 48 godzin od stwierdzenia niezgodności) powiadamia o tym fakcie Administratora wzywając go jednocześnie do właściwego określenia rodzaju przetwarzanych danych. Administrator jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w tym przedmiocie w terminie kolejnych 48 godzin od otrzymania powiadomienia. Do czasu dokonania przez Administratora odpowiedniej korekty informacji o rodzaju powierzonych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może powstrzymać się od dalszego przetwarzania danych osobowych, jak również od świadczenia usług określonych w Umowie. Jeśli w powyższym terminie 48 godzin Administrator nie dokona korekty w zakresie określenia rodzaju powierzanych danych osobowych, Podmiot przetwarzający może wezwać Administratora do dokonania tej korekty wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 48-godzinny termin. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę Powierzenia oraz Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy Administratora. Korespondencja Stron w sprawach określonych w niniejszym ustępie może być prowadzona w formie wiadomości elektronicznej. Powyższe nie dotyczy ewentualnych oświadczeń o rozwiązaniu Umowy powierzenia i Umowy, których formę określają odrębne postanowienia tych umów.

25.     Całkowite i maksymalne zobowiązanie Podmiotu przetwarzającego wobec Administratora danych w związku z wykonywaniem Umowy Powierzenia w każdym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania Umowy Powierzenia nie może w żadnym przypadku przekroczyć kwoty równej całkowitej kwocie zapłaconej za usługi świadczone w ramach Umowy za okres dwunastu (12) miesięcy poprzedzających zdarzenie, które pociąga za sobą odpowiedzialność. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie.

 

[Czas obowiązywania Umowy Powierzenia]

 

26.     Umowa Powierzenia obowiązuje w okresie trwania Umowy i wchodzi w życie z dniem zawarcia Umowy przez Strony.

27.     Administrator danych osobowych jest uprawniony do rozwiązania Umowy Powierzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a)            zostanie stwierdzone prawomocną decyzją administracyjną lub prawomocnym wyrokiem sądu, że Podmiot przetwarzający naruszył zasady ochrony danych osobowych, o których mowa w Umowie Powierzenia,

b)            Podmiot przetwarzający rażąco i wielokrotnie narusza istotne zasady przetwarzania danych osobowych określone w Umowie Powierzenia oraz w RODO.

 

28.     W przypadku rozwiązania Umowy Powierzenia rozwiązaniu ulega Umowa.

 

[Zasady zachowania poufności]

 

29.   Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej ("dane poufne").

30.   Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora  w innym celu niż wykonanie Umowy Powierzenia lub Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy Powierzenia lub Umowy.

31.   Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

[Audyty]

 

32.   Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia, w zakresie zgodności ich przetwarzania z treścią Umowy Powierzenia oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO.

33.   Administrator oświadcza, że akceptuje fakt, iż realizacja praw wskazanych w niniejszym paragrafie wiąże się koniecznością poniesienia przez niego opłat określonych w cenniku dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego, na co wyraża zgodę.

34.   Administrator danych może realizować prawo audytu w następujący sposób:

a)      w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez Podmiot przetwarzający w formie elektronicznej Administratorowi danych na jego żądanie listy zawierającej dane konieczne do wykonania uprawnienia audytowego przewidzianego w Rozporządzeniu, zgodnie ze wzorem obowiązującym u Podmiotu przetwarzającego. Informacja udzielona w trybie audytu elektronicznego przesyłana jest Administratorowi danych po uprzednim uiszczeniu przez niego opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową.

b)     w formie osobistego audytu w siedzibie Podmiotu przetwarzającego w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego, za minimum 21-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, po uprzednim uiszczeniu opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej Podmiotu przetwarzającego lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. W przypadku audytu osobistego następuje on wg harmonogramu, na zasadach i w zakresie uzgodnionym pomiędzy Administratorem danych a Podmiotem przetwarzającym. Administrator jest uprawniony do przeprowadzenia audytu osobistego nie częściej niż raz w ciągu każdego kolejnego roku kalendarzowego.

35.   Audyty (kontrole) będą przeprowadzane w zakresie niezbędnym dla przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy Powierzenia, bez uszczerbku dla organizacji pracy przedsiębiorstwa Podmiotu przetwarzającego oraz informacji poufnych należących do osób trzecich. Administrator zobowiązuje do zachowania ww. informacji w tajemnicy. Przed przystąpieniem do czynności audytowych, Strony podpiszą stosowną umowę o zachowaniu poufności.

 

[Postanowienia końcowe]

 

36.   W sprawach nieuregulowanych Umową Powierzenia zastosowanie będą miały przepisy RODO oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

37.   Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy Powierzenia będzie sąd właściwy dla powoda.  

 

 

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka