Regulamin Poczty Interia.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ INTERIA.PL SPÓŁKA Z O.O.

I. DEFINICJE:

INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-539), przy ul. Kotlarska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0001009169, NIP 6772118727.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa - nadanie Adresu Elektronicznego, przypisanie mu określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej. Usługa stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Konto Bezpłatne - Usługa świadczona na żądanie Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, obejmująca czynności związane z personalizacją komunikatów reklamowych udostępnianych Użytkownikowi przez INTERIA.PL.

Konto Płatne - Usługa świadczona na żądanie Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, za określoną w Cenniku opłatą stałą (opłata abonamentowa) na życzenie Użytkownika.

Okres podstawowy - okres świadczenia Usługi w ramach Konta Płatnego licząc od dnia aktywacji Konta
Płatnego do ostatniego dnia okresu abonamentowego wykupionego przez Użytkownika.

Okres wygaszenia - okres 30 dni liczony od pierwszego dnia po zakończeniu Okresu podstawowego wchodzący w skład okresu świadczenia Usługi w ramach Konta Płatnego, w którym to okresie Użytkownik nie może korzystać z funkcjonalności Konta Płatnego w związku z brakiem wniesienia opłaty, ale może Konto Płatne ponownie aktywować i opłacić albo aktywować Konto Bezpłatne.

Konto - Konto Bezpłatne, Konto Płatne.

Partner - oznacza podmiot współpracujący z INTERIA.PL.

Serwis - system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem https://poczta.interia.pl/.

Portal - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez INTERIA.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez INTERIA.PL lub Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez INTERIA.PL w domenie www.interia.pl.

Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla Konta umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna deklarująca wiek powyżej 16 roku życia będąca drugą stroną Umowy
zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta.

Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości, treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

Usługa o podwyższonej opłacie - publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954), świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą, której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu (kod do aktywacji Konta Płatnego, nadanie nowego hasła do Konta).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania kont pocztowych w portalu INTERIA.PL i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.
U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: INTERIA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727. Kontakt z INTERIA.PL:

a. tel. +48 12 646 28 12,

b. fax. + 48 12 646 27 10,

c. e-mail: bok@firma.interia.pl,

d. adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

2. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja Regulaminu.

3. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta w przypadku:

a. Usługi udostępnianej za opłatą (Konto Płatne) - z chwilą otrzymania przez INTERIA.PL stosownej opłaty abonamentowej oraz obowiązuje na czas określony trwania Okresu podstawowego i Okresu wygaszenia lub

b. Usługi udostępnianej nieodpłatnie (Konto Bezpłatne) - z chwilą udzielenia wymaganych
zgód i utworzenia Konta oraz obowiązuje na czas nieokreślony.

4. Zakończenie obowiązywania umowy o świadczenie usług następuje w sytuacji::

a. wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia Konta,

b. wygaśnięcia Umowy w przypadku Usługi udostępnianej za opłatą z chwilą upływu Okresu
wygaszenia.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
Pełne korzystanie z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi jest możliwe po podaniu przez Użytkownika alternatywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w ramach ustawień Konta, które to dane będą przetwarzane dla celów odzyskiwania dostępu do Konta, w tym na wypadek utraty hasła do Konta, zmiany danych dostępowych do Konta lub usunięcia Konta.

2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.

3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się
na stronie https://pomoc.poczta.interia.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571944.

4. Z Usługi można korzystać za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez aplikację mobilną lub dowolne
oprogramowanie klienta pocztowego.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z Usługi polegających w szczególności na wyborze obrazków bezpieczeństwa przez Użytkownika lub korzystaniu z Usługi za pośrednictwem potwierdzonych przez Użytkownika urządzeń końcowych. Informacje o zasadach korzystania z powyższych zabezpieczeń, w tym ewentualne koszty związane z Usługami o podwyższonej opłacie udostępnianymi dla celów tych zabezpieczeń, będą udostępniane na stronach Serwisu.

IV. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Użytkownikom informacji w zakresie świadczonych usług. Godziny pracy BOK są wskazane na stronie o adresie https://pomoc.poczta.interia.pl/bok.

2. Opłata za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta abonent.

V. LICENCJA NA UDOSTĘPNIENIE USŁUGI

1. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu - klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny, aplikacji oraz stron Serwisu:

a. na warunkach licencji bezpłatnej w przypadku Kont Bezpłatnych (licencja typu Adware) pod warunkiem wyrażenia zgód wskazanych w rozdz. VI ust. 4 Regulaminu,

b. na warunkach licencji płatnej w przypadku Kont Płatnych.

2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego Serwisu lub udostępnianej aplikacji mobilnej oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL zawarła odpowiednie umowy.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w celu korzystania z Usługi
zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

4. W ramach aplikacji mobilnej oraz stron Serwisu przeznaczonych do korzystania z Usługi mogą zostać udostępnione Użytkownikom funkcjonalności umożliwiające uzyskanie dostępu do treści Portalu wraz z opcją ich dopasowania do zaobserwowanych, zadeklarowanych lub przewidywanych preferencji Użytkowników opracowanych przez INTERIA.PL w oparciu o dane charakteryzujące sposób korzystania z Usługi lub Portalu przez Użytkowników. Użytkownicy będą każdorazowo informowani o udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz o możliwości ich wyłączenia.

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. INTERIA.PL świadczy Usługę za opłatą z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

2. W ramach ścieżki zamówienia Usługi, Użytkownik może wybrać sposób świadczenia Usługi:

a. Konta Płatnego,

b. Konta Bezpłatnego,

W obu przypadkach funkcjonalność Kont jest tożsama.

3. W przypadku wariantu Konta Płatnego, Użytkownik aktywując Adres Elektroniczny:

a. zawiera umowę na czas określony,

b. wybiera sposób wniesienia opłaty.

4. W przypadku wariantu Konta Bezpłatnego, INTERIA.PL nie obciąża Użytkownika opłatą za jego świadczenie w zamian za dobrowolne wyrażenie przez Użytkownika zgody na:

a. otrzymywanie, na Adres Elektroniczny Użytkownika informacji handlowych wysyłanych przez INTERIA.PL w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób.

b. na przetwarzanie przez INTERIA.PL danych osobowych Użytkownika, w tym danych dotyczących sposobu korzystania przez Użytkownika z Usługi oraz Portalu, w tym profilowanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług INTERIA i podmiotów trzecich dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkownika.

5. Wyrażenie powyższych zgód przez Użytkownika, umożliwia świadczenie Użytkownikowi usługi bezpłatnej, a jednocześnie umożliwia INTERIA.PL dokonywanie operacji na danych osobowych Użytkownika i kierowanie do Użytkownika komunikatów reklamowych oraz profilowania na potrzeby marketingu bezpośredniego.

6. Użytkownik może skorzystać z Usługi bez ponoszenia opłat w zamian za chęć otrzymywania od
INTERIA.PL komunikatów reklamowych (mailingów).

7. Usługa obejmuje:

a. umożliwienie Użytkownikom wybrania Adresu Elektronicznego,

b. umożliwienie Użytkownikom korzystania z Adresu Elektronicznego z dowolnego urządzenia końcowego za pośrednictwem oprogramowania webmail udostępnianego za pośrednictwem Serwisu, oprogramowania klienta pocztowego lub dedykowanej aplikacji mobilnej,

c. w przypadku wyboru Konta Bezpłatnego - wysyłanie oraz dopasowywanie treści
reklamowych do zaobserwowanych lub zadeklarowanych preferencji Użytkownika.

8. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą:

a. rejestracji Konta Bezpłatnego i akceptacji Regulaminu,

b. w przypadku Konta Płatnego w momencie dokonania wpłaty opłaty abonamentowej przez Użytkownika (data sprzedaży).

9. Zawarcie Umowy wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku wyboru Konta Bezpłatnego zawarcie Umowy na Usługę wymaga dodatkowo złożenia oświadczeń o wyrażeniu zgód, o których mowa w ust. 4 powyżej.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na Adres Elektroniczny.

11. Umowa o Usługę jest zawierana w języku polskim.

12. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a. podania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem Umowy w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

c. korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;

13. Konto Bezpłatne oraz Konto Płatne mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów osobistych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika. Dla Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z usług analogicznych do Usługi dla celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi, INTERIA.PL posiada w swojej ofercie odrębne warianty usług umożliwiające korzystanie z usług w takim zakresie.

14. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

15. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo
na warunkach opisanych w Regulaminie.

16. INTERIA.PL nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji. INTERIA.PL świadczy Usługę ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia Usługi z Umową.

17. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika). Ze względów bezpieczeństwa wygenerowane hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

18. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, iż Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 17 powyżej).

19. Usługa o podwyższonej opłacie polega na przyjmowaniu przez operatora telekomunikacyjnego od Użytkownika wiadomości SMS z numeru wskazanego w ustawieniach Konta Użytkownika oraz otrzymanie w zamian przez Użytkownika w formie wiadomości SMS świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa SMS Premium) lub wysłaniu Użytkownikowi przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS kodu na numer wskazany przez Użytkownika, którego wykorzystanie na stronach Serwisu umożliwia otrzymanie świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa Direct Billing).

20. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do Konta Użytkownik może skorzystać z Usługi o podwyższonej opłacie.

21. W przypadku skorzystania z Usługi o podwyższonej opłacie w celu odzyskania dostępu do Konta, otrzymana przez Użytkownika wiadomość SMS stanowi jednocześnie nowe hasło dostępu do Konta. Każdorazowe skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie powoduje wygenerowanie nowego hasła dostępu do Konta. Ze względów bezpieczeństwa hasło wygenerowane przy pomocy Usługi o podwyższonej opłacie powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

22. Opłaty za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie nie podlega zwrotowi. Faktury za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie wystawia bezpośrednio operator telekomunikacyjny za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

23. Usługodawcą Usługi o podwyższonej opłacie jest operator telekomunikacyjny, w którego sieci aktywowana jest karta SIM abonenta. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie, o ile należyte świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie nie zależy od okoliczności pozostających po stronie INTERIA.PL.

24. Usługa o podwyższonej opłacie dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

a. T-Mobile Polska S.A. KRS: 0000391193, NIP: 5261040567

b. Orange Polska S.A. KRS: 0000010681, NIP: 5260250995

c. P4 Sp. z o.o. KRS 0000217207, NIP: 9512120077

d. Polkomtel Sp. z o.o. KRS 0000419430, NIP: 52710377
i wyłącznie dla użytkowników kart SIM aktywowanych na terenie Polski

25. INTERIA.PL może udostępnić Użytkownikom korzystającym z Usługi za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL funkcję galerii plików pocztowych, która umożliwia prezentację pod odrębnym indywidualnym adresem internetowym, utworzonym dla tych celów przez INTERIA.PL i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, wybranych plików multimediów stanowiących załączniki korespondencji e-mail wysyłanej przez Użytkowników.

26. Informacje o obsługiwanych plikach multimediów w ramach funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

27. W sytuacji, gdy Użytkownik posiada aktywną funkcję galerii plików pocztowych z chwilą utworzenia i wysłania nowej wiadomości e-mail generowany jest indywidualny adres internetowy oraz hasło dostępu do utworzonej galerii plików pocztowych, które są umieszczane w treści wysłanej przez Użytkownika wiadomości.

28. Dostęp do galerii plików pocztowych realizowany jest po kliknięciu w indywidualny adres internetowy odnośnej galerii plików pocztowych po wprowadzeniu hasła dostępu, o którym mowa w ust. 27 powyżej.

29. Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z funkcji galerii plików pocztowych, to może wyłączyć tę funkcję w trakcie tworzenia wiadomości e-mail lub w ustawieniach swojego Konta dostępnych w Serwisie lub w aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL. Funkcja galerii plików pocztowych może zostać wyłączona także w odniesieniu do wiadomości, które zostały uprzednio wysłane. Szczegółowe instrukcje odnośnie wyłączenia funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

30. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do indywidualnych adresów internetowych, w ramach których udostępniane są pliki multimediów Użytkowników korzystających z funkcji galerii plików pocztowych.

31. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z funkcji galerii plików pocztowych, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie hasła dostępu do utworzonych galerii plików pocztowych innym osobom niż adresat wysłanej wiadomości.

32. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim haseł dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych oraz za inne przypadki uzyskania dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych z powodu okoliczności niezależnych od INTERIA.PL.

33. Wszelkie prawa do oprogramowania oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych dotyczące mechanizmu galerii plików pocztowych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL.

34. INTERIA.PL samodzielnie decyduje o sposobie udostępniania funkcji galerii plików pocztowych, w tym jakie oprogramowanie i w jakiej wersji jest udostępniane dla tych celów.

35. Użytkownik może korzystać z mechanizmu galerii plików pocztowych pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik, w związku z korzystaniem z galerii plików pocztowych, nie uzyskuje żadnych praw do udostępnianego oprogramowania oraz interfejsu poza uprawnieniem do korzystania z funkcji galerii plików pocztowych zgodnie z Regulaminem.

VII. WYPOWIEDZENIE LUB WYGAŚNIĘCIE UMOWY

1. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez wybór opcji "Usuwanie konta" w panelu ustawień Konta. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości Konta i zablokowanie Adresu Elektronicznego.

2. INTERIA.PL może wypowiedzieć Umowę:

a. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

i. Użytkownik dopuści się działań określonych w rozdziale XIV Regulaminu,

ii. nazwa Adresu Elektronicznego lub Konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

iii. nazwa Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

iv. Użytkownik wykorzystuje Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

v. Użytkownik zgłosi żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych,

vi. Użytkownik podejmie próbę wykorzystywania Konta niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania z serwisów udostępnianych przez INTERIA.PL za pośrednictwem Konta, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania niezamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,

vii. Przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta, o ile INTERIA.PL w uzasadnionych przypadkach nie wyraziła na to zgody

viii. trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez INTERIA.PL, w tym
zaprzestanie świadczenia Usługi,

ix. Użytkownik Konta Bezpłatnego cofnie zgody, o których mowa w ust.4 rozdz. VI Regulaminu i nie dokona zamówienia Konta Płatnego,

b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku, gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej,

c. w przypadku wykonania prawa, o którym mowa w rozdz. XII ust. 4 lit. b Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że skutek wypowiedzenia Umowy nastąpi w przypadku dalszego braku logowania do Konta przez okres dłuższy niż 366 dni (okres wypowiedzenia) od dnia usunięcia korespondencji przechowywanej na Koncie oraz wysłania przez INTERIA.PL wiadomości elektronicznej na Adres Elektroniczny Użytkownika informującej o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy przez INTERIA.PL w niniejszym trybie; z chwilą dokonania logowania do Konta przez Użytkownika w okresie, o którym mowa powyżej, oświadczenie INTERIA.PL o wypowiedzeniu Umowy uznaje się jako niebyłe.

3. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na adres e-mail bok@firma.interia.pl - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://p.iplsc.com/-/000HEEZJVR7Q6MNE.pdf.

4. Użytkownik może również dokonać wypowiedzenia Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta.

5. Na co najmniej 7 dni przed upływem Okresu podstawowego Użytkownik Konta Płatnego otrzyma na Adres Elektroniczny informację o nadchodzącym upływie okresu ważności Konta Płatnego i konieczności wniesienia stosownej opłaty abonamentowej celem przedłużenia okresu ważności Konta Płatnego. Jeżeli do ostatniego dnia Okresu podstawowego INTERIA.PL nie uzyska potwierdzenia dokonania kolejnej wpłaty opłaty abonamentowej, Konto Płatne będzie udostępniane w ramach Okresu wygaszenia z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

6. Przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS lub wykupienie opcji Konto Płatnego wskutek skorzystania przez Użytkownika z Usługi o podwyższonej opłacie lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego lub podmiot - organizatora promocji w przypadku kodów promocyjnych. Kody SMS uzyskane za pośrednictwem Usługi o podwyższonej opłacie (usługa SMS Premium) celem przedłużenia ważności Konta Płatnego pozostają ważne przez okres 2 lat od dnia ich wygenerowania.

7. W trakcie Okresu wygaszenia Użytkownik może:

a. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości w sposób opisany w ust. 4 rozdz. VI Regulaminu. W takim przypadku, niewniesienie stosownej opłaty na kolejny okres abonamentowy powoduje, że Konto Płatne po upływie Okresu wygaszenia automatycznie zmieni się w Konto Bezpłatne. W każdym momencie trwania Usługi Konta Bezpłatnego, Użytkownik może wnieść stosowną opłatę i zmienić zakres Usługi na Konto
Płatne. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych w trybie ust. 5 rozdz. VI Regulaminu zostanie wstrzymane.

b. dokonać płatności opłaty abonamentowej celem przedłużenia ważności Konta Płatnego.

8. W przypadku gdy Użytkownik w trakcie Okresu wygaszenia nie dokonał wyboru co do zasad dalszego korzystania z Konta Płatnego, wraz z upływem Okresu wygaszenia Umowa wygasa a INTERIA.PL ma prawo do usunięcia Konta wraz z zawartością oraz do zablokowania dostępności Adresu Elektronicznego w ramach Usługi zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w INTERIA.PL.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Podając dane osobowe Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Użytkownika danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez INTERIA.PL.

3. Zasady dotyczące przetwarzania przez INTERIA.PL danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz szczegółowo w odniesieniu do rodzaju Konta lub Usługi - informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych dla wykonania Umowy jest INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-539), przy ul. Kotlarska 11.

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w ramach ścieżki rejestracji, dodatkowo INTERIA.PL wysyła informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.

6. INTERIA.PL informuje, że w serwisie prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym przydatne dane kontaktowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu ustawień Konta, serwisu prywatnosc.interia.pl lub w dowolnej innej formie.

7. Czynności opisane w rozdz. VI ust. 7 lit. c powyżej mogą być także wykonywane za pomocą systemów przetwarzających informacje automatycznie, obejmujących łączenie danych Użytkownika z informacjami dotyczącymi Użytkownika (cech, zachowania, lub preferencje), aby
dopasować informacje handlowe do znanych lub przewidywanych potrzeb lub oczekiwań Użytkownika (tzw. profilowanie dla celów marketingu bezpośredniego). Informacje handlowe mogą być profilowane lub nieprofilowane. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z profilowanego marketingu i aktywować Konto Płatne.

8. INTERIA.PL, poza wskazanymi w nocie informacyjnej o której mowa w ust. 11 poniżej, przewiduje
następujące cele drugorzędne:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

9. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z opcji Konta Bezpłatnego Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze korzystanie z Usługi bez opłat wymaga od Użytkownika wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych w sposób umożliwiający INTERIA.PL dokonywania operacji na danych osobowych Użytkownika w celu kierowania do Użytkownika spersonalizowanej reklamy przesyłanej przez INTERIA.PL na Adres Elektroniczny. Powyższe operacje na danych osobowych dokonywane są przez INTERIA.PL z poszanowaniem praw Użytkownika i umożliwiają INTERIA.PL świadczenie Usługi bezpłatnie, gdyż wysyłanie i dopasowywanie reklam do preferencji Użytkownika umożliwia INTERIA.PL uzyskanie korzyści poprzez świadczenie usług reklamowych na rzecz Partnerów.

10. INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi, w tym umożliwienia dostępu na wypadek utraty hasła,

b. realizacji płatności za Konto Płatne lub inne opcje płatne dostępne w ramach Usługi,

c. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,

d. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

e. poznawania preferencji reklamowych na podstawie sposobu korzystania z poszczególnych funkcjonalności i wyświetlania reklam, które mogą lepiej odpowiadać zainteresowaniom Użytkownika (w przypadku Kont Bezpłatnych),

f. poznawania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z treści pochodzących z Portalu celem ich dopasowania danemu Użytkownikowi w ramach udostępnianych funkcjonalności Usługi,

g. udzielania informacji wymaganych przepisami prawa uprawnionym organom państwa,

h. ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

11. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad
i sposobu przetwarzania danych osobowych, w tym m.in.:

a. podstawy prawnej przetwarzania danych,

b. celów przetwarzania danych,

c. odbiorców danych,

d. zakresie przetwarzanych danych,

e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa.

IX. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych), niezależnych od INTERIA.PL,

b. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od INTERIA.PL (działanie osób trzecich),

c. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

d. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi oraz inną zawartość przesyłanych wiadomości,

e. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

g. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

h. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta (tzw. quota), w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie XIV Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi oraz do zablokowania Konta w trybie rozdz. XIV Regulaminu, w sytuacji gdy zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej lub niestandardowej konfiguracji protokołów komunikacyjnych poczty elektronicznej (w tym podłączenie do Usługi drukarki, kamery, faxu).

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownego dodania określonego aliasu Adresu Elektronicznego wykorzystywanego w ramach Konta zgodnie z okresami ustalonymi w ramach wewnętrznych procedur obowiązujących w INTERIA.PL. Dostępność aliasu przypisanego do usuniętego Konta następuje z chwilą ponownego udostępnienia Adresu Elektronicznego w ramach tego Konta zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w INTERIA.PL.

5. INTERIA.PL oświadcza, że dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym zapisy zawierające informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemów informatycznych INTERIA.PL, mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

X. CENY I PROMOCJE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Usługi udostępnianej w ramach Konta Płatnego zamieszczonych na stronie Serwisu. Ceny Usług w zamówieniu złożonym przez Użytkownika przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Użytkownika wiążące.

2. Ceny prezentowane w ramach Serwisu zawierają wszelkie należne podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Użytkownika może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie kodu rabatowego lub skorzystanie z innych form akcji promocyjnych organizowanych przez INTERIA.PL.

4. Promocje obowiązujące w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile odrębne postanowienia
regulujące zasady organizowania akcji promocyjnej wyraźnie nie stanowią inaczej.

XI. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności za aktywację Konta Płatnego można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez INTERIA.PL i prezentowanego na stronach Serwisu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego.

b. użycie kodu promocyjnego w ramach działań promocyjno-marketingowych prowadzonych przez INTERIA.PL lub inny podmiot,

c. poprzez zamówienie Usługi SMS.

2. Jeżeli Użytkownik dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność.

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

4. Płatności za Usługi mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez INTERIA.PL lub operatora płatności PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

5. Dane Użytkownika w ramach procedury płatności są automatycznie przekazywane do operatora PayU S.A. (za uprzednią zgodą Użytkownika).

6. Użytkownik po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności, za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:

a. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym,

b. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową partnera operatora płatności PayU S.A. będącego bankiem.

7. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien podjąć działania zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Serwisie.

8. Wpłaty na rzecz INTERIA.PL dokonywane są za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399).

9. W przypadku wniesienia przez Użytkownika kolejnej opłaty abonamentowej w ramach Konta Płatnego okres świadczenia Usługi jest automatycznie przedłużany o okres, na który został wykupiony kolejny abonament.

10. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań stron trzecich, z których usług Użytkownik korzysta przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp.

11. Wnoszone przez Użytkowników opłaty związane ze świadczeniem Usługi przez INTERIA.PL nie dotyczą kosztów związanych np. z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupem sprzętu i oprogramowania, czy też konfiguracją oprogramowania, które Użytkownik ponosi we własnym zakresie.

XII. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA INTERIA.PL

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi

2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

3. INTERIA.PL w ramach wiadomości przesyłanych Użytkownikowi na podstawie upoważnień Użytkownika opisanych w rozdz. VI ust. 4 Regulaminu, nie udostępnia danych osobowych Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim, których produkty i usługi są reklamowane w powyższych wiadomościach.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy Użytkownik rażąco naruszy postanowienia Regulaminu, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez INTERIA.PL,

b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie, jeżeli Użytkownik Konta nie logował się do Konta przez okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na Koncie w folderze
Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego
rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego
odtworzenia,

d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia,

e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania lub wysyłania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich przez treści wysyłane z tych adresów,

f. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po
opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

g. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila),

h. wdrożenia i rozwoju oprogramowania antyspamowego wykorzystywanego w ramach Usługi, w tym mechanizmów umożliwiających zaklasyfikowanie danej wiadomości jako SPAM także po jej przyjęciu w infrastrukturze informatycznej INTERIA.PL oraz przenoszenia takich wiadomości do folderu SPAM,

i. systematycznego usuwania komunikatów reklamowych (mailingów) wysłanych przez INTERIA.PL zgodnie z rozdz. VI ust. 4 Regulaminu, jeśli czas przechowywania tej korespondencji na Koncie jest dłuższy niż 7 dni.

5. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku Kont dla logowania i dla sesji.

6. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Usługi, INTERIA.PL na wyraźne żądanie Użytkownika może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów. Powyższa sytuacja dotyczy w szczególności weryfikacji przez INTERIA.PL na żądanie Użytkownika zgłoszenia błędnego zakwalifikowania danej wiadomości jako SPAM poprzez oprogramowanie antyspamowe wykorzystywane w ramach Usługi, które to czynności (w tym zapoznanie się z parametrami danej wiadomości elektronicznej przesłanymi przez Użytkownika) Użytkownik z chwilą dokonania zgłoszenia akceptuje jako niezbędne dla celów dokonania weryfikacji. Użytkownik
przekazując INTERIA.PL szczegóły sprawdzanych wiadomości upoważnia pracowników INTERIA.PL do zapoznania się z ich treścią i rezygnuje ze swego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym do weryfikacji poprawności działania Usługi.

7. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

b. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.

8. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do nieujawniania danych dostępowych do Konta po śmierci Użytkownika.

9. Użytkownik może wyrazić wolę udostępnienia w razie swojej śmierci danych dostępowych do Konta określonym osobom poprzez skierowanie do INTERIA.PL stosownego oświadczenia na piśmie.

XIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy może zostać przesłana w formie pisemnej na adres INTERIA.PL i powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. zarzuty Użytkownika,

d. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika oraz ewentualnie dowody na ich poparcie,

e. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją
załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności z jednoczesnym wstrzymaniem biegu terminu rozpatrzenia reklamacji, nie dłużej niż na 14 dni, do czasu ich wyjaśnienia.

3. Reklamacje Użytkowników dotyczące sposobów przeprowadzenia płatności za pośrednictwem operatora płatności PayU S.A. są rozpatrywane na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług przez PayU S.A.

4. Zgodnie z najlepszą wiedzą INTERIA.PL na dzień wejścia w życie Regulaminu, PayU S.A. przyjmuje reklamacje w formie pisemnej przesłane faxem na numer: +48 (61) 630 61 05 lub listem na adres spółki PayU S.A.: a. ul. Grunwaldzka 186, 60 - 166 Poznań.

5. W zgłoszeniu reklamacyjnym przesyłanym do PayU S.A. należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.

6. Użytkownik będący konsumentem, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez INTERIA.PL złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

7. INTERIA.PL nie jest zobowiązana na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Udział INTERIA.PL w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile INTERIA.PL wyrazi zgodę na udział w takim postępowaniu.

XIV. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub funkcjonalności w poszczególnych serwisach INTERIA.PL, w następujących przypadkach

a. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub pozostałych serwisów INTERIA.PL,

b. Użytkownik narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c. w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze działań, które podjęto wobec Konta, w tym uzyskania dostępu do Konta
przez osoby nieuprawnione,

d. Użytkownik narusza pozostałe przepisy Regulaminu.

2. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

a. odczytanie haseł innych Użytkowników,

b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta bez uprzedniej zgody INTERIA.PL udzielonej w uzasadnionych przypadkach,

c. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych - SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

3. INTERIA.PL oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszanie Regulaminu przez Użytkownika, w tym uzyskanych w wyniku otrzymania wiarygodnej informacji, INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników,

b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w
szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

5. Zakazane jest korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

7. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści,
jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych usług;

5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL - drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie lub aplikacji pocztowej - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL sp. z o.o ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków z dopiskiem "poczta".

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 kwietnia 2024 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy przed tym dniem, z dniem 25 kwietnia 2024 roku.

Poprzedni Regulamin Poczty Interia


Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka