Regulamin Poczty Teen Mail


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH "Teen Mail"

I. DEFINICJE:

My, INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-539), przy ul. Kotlarska 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0001009169, NIP: 6772118727.

Regulamin - niniejszy dokument wraz z załącznikami.

Usługa, Konto Pocztowe - nadanie Adresu Elektronicznego na czas określony Użytkownikowi młodszemu niż 16 lat, przypisanie określonej przestrzeni dyskowej na serwerach INTERIA.PL, oraz umożliwienie korzystania w celach: odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania wiadomości poczty elektronicznej.

Serwis - system stron WWW o ograniczonym dostępie, za pośrednictwem którego Użytkownik może zarządzać Usługą, dostępny pod adresem http://poczta.interia.pl/

Portal - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez INTERIA.PL, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych  oraz informacji opracowanych przez INTERIA.PL lub Partnerów, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez INTERIA.PL w domenie www.interia.pl.

Adres Elektroniczny - to indywidualne, wybrane przez Użytkownika oznaczenie w domenie znajdujące się w ofercie INTERIA.PL nadawane przez INTERIA.PL dla Konta Pocztowego umożliwiające wymianę informacji za pomocą Usługi.

Umowa - umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Ty, Użytkownik - osoba fizyczna deklarująca wiek poniżej 16 roku życia będąca drugą stroną Umowy zawartej z INTERIA.PL, upoważniona do korzystania z Usługi za pośrednictwem Konta.

Spam - wiadomość elektroniczna, której treść i kontekst wiadomości są niezależne od tożsamości odbiorcy, ponieważ ta sama treść może być skierowana do wielu innych potencjalnych odbiorców, a jej odbiorca nie wyraził uprzedniej, możliwej do weryfikacji, zamierzonej, wyraźnej i zawsze odwoływalnej zgody na otrzymanie tej wiadomości. Treść wiadomości daje odbiorcy podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść korzyści nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy wynikających z jej odebrania.

Usługa o podwyższonej opłacie - publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna obejmująca usługę telekomunikacyjną z dodatkowym świadczeniem w rozumieniu art. 64 ust. 1 i art. 65 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. z 2018 r. Dz. U. poz. 1954), świadczona przez operatora telekomunikacyjnego dla Użytkownika posiadającego aktywny numer telefoniczny w jego sieci na indywidualne żądanie Użytkownika na warunkach odrębnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych za opłatą, której dodatkowe świadczenie określone jest na stronach Serwisu (kod do aktywacji Konta Płatnego, nadanie nowego hasła do Konta).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki Umowy jaką zawierasz z nami na świadczenie Ci Usługi Konta.

2. Aby skorzystać z Konta Pocztowego musisz zaakceptować Regulamin.

3. Postanowienia niniejsze stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) przez firmę: INTERIA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS - 0001009169, NIP 6772118727. Kontakt z INTERIA.PL:

a. tel. +48 12 646 28 12,
b. fax. + 48 12 646 27 10,
c. e-mail: bok@firma.interia.pl,
d. adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy dowolnego urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki Internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana. Pełne korzystanie z funkcjonalności udostępnianych w ramach Usługi jest możliwe po podaniu przez Użytkownika alternatywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego w ramach ustawień Konta, które to dane będą przetwarzane dla celów odzyskiwania dostępu do Konta, w tym na wypadek utraty hasła do Konta, zmiany danych dostępowych do Konta lub usunięcia Konta.

2. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.

3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w przeglądarkach, których spis znajduje się na stronach http://pomoc.poczta.interia.pl/news-wspierane-przegladarki,nId,2571944

4. Z Usługi można korzystać za pośrednictwem Serwisu oraz poprzez aplikację mobilną lub dowolne oprogramowanie klienta pocztowego.

5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia rozwiązań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z Usługi polegających w szczególności na wyborze obrazków bezpieczeństwa przez Użytkownika lub korzystaniu z Usługi za pośrednictwem potwierdzonych przez Użytkownika urządzeń końcowych. Informacje o zasadach korzystania z powyższych zabezpieczeń, w tym ewentualne koszty związane z Usługami o podwyższonej opłacie udostępnianymi dla celów tych zabezpieczeń, będą udostępniane na stronach Serwisu.

IV. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

1. Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Użytkownikom informacji w zakresie świadczonych usług. Godziny pracy BOK są wskazane na stronie o adresie http://pomoc.poczta.interia.pl/bok

2. Opłata za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta abonent.

V. LICENCJA

1. INTERIA.PL udziela zgody na korzystanie z Usługi w ramach infrastruktury teleinformatycznej, INTERIA.PL za pomocą dowolnego programu - klienta obsługującego protokół POP3, IMAP lub inny, aplikacji oraz stron Serwisu na warunkach licencji nieodpłatnej.

2. Wyłączne prawa do oprogramowania komputerowego Serwisu lub udostępnianej aplikacji mobilnej oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL lub podmiotom, z którymi INTERIA.PL zawarła odpowiednie umowy.

3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania w celu korzystania z Usługi zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem.

4. W ramach aplikacji mobilnej oraz stron Serwisu przeznaczonych do korzystania z Usługi mogą zostać udostępnione Użytkownikom funkcjonalności umożliwiające uzyskanie dostępu do treści Portalu wraz z opcją ich dopasowania do zaobserwowanych, zadeklarowanych lub przewidywanych preferencji Użytkowników opracowanych przez INTERIA.PL w oparciu o dane charakteryzujące sposób korzystania z Usługi lub Portalu przez Użytkowników. Użytkownicy będą każdorazowo informowani o udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz o możliwości ich wyłączenia.

VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługa stanowi usługę elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu sług drogą elektroniczną.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony uzyskania przez Ciebie deklarowanego wieku 16 lat i 6 miesięcy licząc od daty Twoich urodzin.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą:

a. upływu terminu wskazanego w ust.2 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej,

b. rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron i usunięcia Konta.

4. Po ukończeniu 16 lat dalsze darmowe korzystanie z Usługi możliwe jest po:

a. wyrażeniu zgody na otrzymywanie, na swoje konto poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez INTERIA.PL w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób. Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

b. wyrażeniu wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez INTERIA.PL swoich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z konta pocztowego, portalu Interia w ramach usługi konta pocztowego w tym profilowanie w celu prowadzenia marketingu towarów i usług INTERIA.PL i podmiotów trzecich dopasowanych do moich potrzeb i zainteresowań. Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie,

c. zaakceptowaniu REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT POCZTOWYCH PRZEZ INTERIA.PL SPÓŁKA Z O.O.

W tym celu, INTERIA.PL będzie Ci wyświetlać stosowny komunikat, a jeżeli wyrazisz zgody wskazane powyżej i zaakceptujesz regulamin, uzyskasz dostęp do Konta Bezpłatnego w rozumieniu regulaminu wskazanego w lit. c powyżej na czas nieokreślony. Ewentualnie, bez wyrażania powyższych zgód, będziesz mógł aktywować i opłacić Konto Płatne. Pamiętaj Twoje zgody są całkowicie dobrowolne, możesz je również w każdej chwili odwołać.

5. Usługa obejmuje:

a. umożliwienie wybrania Adresu Elektronicznego,

b. umożliwienie korzystania z Adresu Elektronicznego z dowolnego urządzenia końcowego za pośrednictwem klienta pocztowego, dedykowanej aplikacji mobilnej lub oprogramowania webmail,

6. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą:

a. rejestracji Konta i akceptacji Regulaminu.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Tobie istotnych postanowień Umowy o świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

8. Umowa dotycząca Usługi jest zawierana w języku polskim.

9. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy, powinieneś:

a. podać w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwe, aktualne i wszystkie konieczne dane Użytkownika;

b. niezwłocznie aktualizować dane, w tym dane osobowe;

c. korzystać z Usługi w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

10. Usługa nie stanowi usługi telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. Zm.)

11. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu Elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika). Ze względów bezpieczeństwa wygenerowane hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

12. Użytkownik samodzielnie bierze na siebie ryzyko braku wyboru odpowiedniej opcji przypomnienia hasła, a INTERIA.PL oświadcza, że Biuro Obsługi Klienta lub inny upoważniony dział przedsiębiorstwa INTERIA.PL nie nadaje ani nie weryfikuje uprawnień i nie nadaje nowych haseł (poza przypadkiem określonym w ust. 15 poniżej).

13. Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

14. INTERIA.PL nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji. INTERIA.PL świadczy Usługę ze zwykłą starannością i ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia Usługi z Umową.

15. INTERIA.PL zastrzega, że w Serwisie funkcjonują opcje przypominania hasła do Konta. Możliwość skorzystania z każdej z nich zależy od Użytkownika. W przypadku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika Biuro Obsługi Klienta może nadać nowe hasło (wyłącznie jeden raz dla Adresu elektronicznego i w wypadku braku możliwości skorzystania z innej opcji przypomnienia hasła przez Użytkownika). Ze względów bezpieczeństwa wygenerowane hasło powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

16. Usługa o podwyższonej opłacie polega na przyjmowaniu przez operatora telekomunikacyjnego od Użytkownika wiadomości SMS z numeru wskazanego w ustawieniach Konta Użytkownika oraz otrzymanie w zamian przez Użytkownika w formie wiadomości SMS świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa SMS Premium) lub wysłaniu Użytkownikowi przez operatora telekomunikacyjnego za pośrednictwem wiadomości SMS kodu na numer wskazany przez Użytkownika, którego wykorzystanie na stronach Serwisu umożliwia otrzymanie świadczenia dodatkowego wskazanego na stronach Serwisu (usługa Direct Billing).

17. W celu uzyskania dostępu (nadanie nowego hasła) do Konta Użytkownik może skorzystać z Usługi o podwyższonej opłacie.

18. W przypadku skorzystania z Usługi o podwyższonej w celu odzyskania dostępu do Konta, otrzymana przez Użytkownika wiadomość SMS stanowi jednocześnie nowe hasło dostępu do Konta. Każdorazowe skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie powoduje wygenerowanie nowego hasła dostępu do Konta. Ze względów bezpieczeństwa hasło wygenerowane przy pomocy Usługi o podwyższonej opłacie powinno zostać zmienione przez Użytkownika niezwłocznie po odzyskaniu dostępu do Konta.

19. Opłaty za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie są każdorazowo uwidocznione na stronach internetowych Serwisu. Podane na stronie ceny zawierają odpowiednią stawkę VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie nie podlega zwrotowi. Faktury za skorzystanie z Usługi o podwyższonej opłacie wystawia bezpośrednio operator telekomunikacyjny za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.

20. Usługodawcą Usługi o podwyższonej opłacie jest operator telekomunikacyjny, w którego sieci aktywowana jest karta SIM abonenta. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie, o ile należyte świadczenie Usługi o podwyższonej opłacie nie zależy od okoliczności pozostających po stronie INTERIA.PL.

21. Usługa o podwyższonej opłacie dostępna jest dla polskich sieci komórkowych:

a. T-Mobile Polska S.A. KRS: 0000391193, NIP: 5261040567

b. Orange Polska S.A. KRS: 0000010681, NIP: 5260250995

c. P4 Sp. z o.o. KRS 0000217207, NIP: 9512120077

d. Polkomtel Sp. z o.o. KRS 0000419430, NIP: 5271037727
i wyłącznie dla użytkowników kart SIM aktywowanych na terenie Polski.

22. INTERIA.PL może udostępnić Użytkownikom korzystającym z Usługi za pośrednictwem Serwisu lub aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL funkcję galerii plików pocztowych, która umożliwia prezentację pod odrębnym indywidualnym adresem internetowym, utworzonym dla tych celów przez INTERIA.PL i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, wybranych plików multimediów stanowiących załączniki korespondencji e-mail wysyłanej przez Użytkowników.

23. Informacje o obsługiwanych plikach multimediów w ramach funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

24. W sytuacji, gdy Użytkownik posiada aktywną funkcję galerii plików pocztowych z chwilą utworzenia i wysłania nowej wiadomości e-mail generowany jest indywidualny adres internetowy oraz
hasło dostępu do utworzonej galerii plików pocztowych, które są umieszczane w treści wysłanej przez Użytkownika wiadomości.

25. Dostęp do galerii plików pocztowych realizowany jest po kliknięciu w indywidualny adres internetowy odnośnej galerii plików pocztowych po wprowadzeniu hasła dostępu, o którym mowa w ust. 24 powyżej.

26. Jeżeli Użytkownik nie chce korzystać z funkcji galerii plików pocztowych, to może wyłączyć tę funkcję w trakcie tworzenia wiadomości e-mail lub w ustawieniach swojego Konta dostępnych w Serwisie lub w aplikacji mobilnej udostępnianej przez INTERIA.PL. Funkcja galerii plików pocztowych może zostać wyłączona także w odniesieniu do wiadomości, które zostały uprzednio wysłane. Szczegółowe instrukcje odnośnie wyłączenia funkcji galerii plików pocztowych są udostępniane na bieżąco na stronach Serwisu.

27. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia odpowiednich mechanizmów kontroli dostępu do indywidualnych adresów internetowych, w ramach których udostępniane są pliki multimediów Użytkowników korzystających z funkcji galerii plików pocztowych.

28. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z funkcji galerii plików pocztowych, w tym ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie hasła dostępu do utworzonych galerii plików pocztowych innym osobom niż adresat wysłanej wiadomości.

29. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika osobom trzecim haseł dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych oraz za inne przypadki uzyskania dostępu do indywidualnych galerii plików pocztowych z powodu okoliczności niezależnych od INTERIA.PL.

30. Wszelkie prawa do oprogramowania oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych dotyczące mechanizmu galerii plików pocztowych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERIA.PL.

31. INTERIA.PL samodzielnie decyduje o sposobie udostępniania funkcji galerii plików pocztowych, w tym jakie oprogramowanie i w jakiej wersji jest udostępniane dla tych celów.

32. Użytkownik może korzystać z mechanizmu galerii plików pocztowych pod warunkiem przestrzegania postanowień Regulaminu. Użytkownik, w związku z korzystaniem z galerii plików pocztowych, nie uzyskuje żadnych praw do udostępnianego oprogramowania oraz interfejsu poza uprawnieniem do korzystania z funkcji galerii plików pocztowych zgodnie z Regulaminem.

VII. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Możesz rozwiązać Umowę i zamknąć Konto w dowolnym momencie, korzystając z opcji w panelu konta użytkownika. Wykonanie procedury usunięcia Konta powoduje nieodwracalne usunięcie zawartości Konta i zablokowanie Adresu Elektronicznego.

2. INTERIA.PL może rozwiązać Umowę na warunkach Regulaminu:

a. w trybie natychmiastowym, wtedy, gdy:

i. dopuścisz się działań określonych w rozdziale XII Regulaminu,

ii. nazwa Adresu Elektronicznego wybrana przez Ciebie jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami,

iii. nazwa Konta Pocztowego pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu,

iv. wykorzystujesz Konto w sposób sprzeczny z Regulaminem,

v. podejmujesz próbę wykorzystywania Konta Pocztowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności w przypadkach łamania zasad korzystania za pośrednictwem Konta Pocztowego z serwisów udostępnianych przez INTERIA.PL, działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania nie zamówionych informacji handlowych), a także działania na szkodę INTERIA.PL,

vi. dokonasz przeniesienia na osoby trzecie prawa do korzystania Konta, o ile w uzasadnionych przypadkach nie wyraziliśmy na to zgody,

vii. trwale zaprzestaniemy świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zaprzestamy świadczenia Usługi.

b. za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku, gdy jest to uzasadnione ważnymi powodami natury technicznej, prawnej lub organizacyjnej.

c. w przypadku wykonania prawa, o którym mowa w rozdz. X ust. 3 lit. b Regulaminu, z zastrzeżeniem, że skutek wypowiedzenia Umowy nastąpi w przypadku dalszego braku logowania do Konta Pocztowego przez okres dłuższy niż 366 dni (okres wypowiedzenia) od dnia usunięcia korespondencji przechowywanej na Koncie Pocztowym oraz wysłania przez INTERIA.PL wiadomości elektronicznej na Adres Elektroniczny Użytkownika informującej o skorzystaniu z prawa do wypowiedzenia Umowy przez INTERIA.PL w tym trybie; z chwilą dokonania logowania do Konta Pocztowego przez Użytkownika w okresieo którym mowa powyżej, oświadczenie INTERIA.PL o wypowiedzeniu Umowy uznaje się jako niebyłe.

3. Przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej - mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem https://p.iplsc.com/-/000HEEZJVR7Q6MNE.pdf .

4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie niezależnie od przyczyny, za wypowiedzeniem przesłanym do Biura Obsługi Klienta lub też poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta Pocztowego.

5. Przypomnienie hasła, informowanie o nowych wiadomościach na koncie za pośrednictwem wiadomości SMS wskutek skorzystania przez Użytkownika z Usługi o podwyższonej opłacie lub kodu promocyjnego rozliczane jest przez operatora telekomunikacyjnego.

VIII. DANE OSOBOWE

1. Podając dane osobowe przyjmujesz do wiadomości, że świadczenie Usługi wiąże się z podaniem przez Ciebie danych (w tym także danych osobowych), które INTERIA.PL będzie przetwarzać na warunkach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w rozporządzeniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Masz prawo do ochrony swojej prywatności przez INTERIA.PL.

3. Zasady dotyczące przetwarzania przez INTERIA.PL danych osobowych Użytkowników określają zapisy wskazane poniżej oraz informacje przesyłane w ramach wykonania przepisanych prawem obowiązków informacyjnych.

4. Administratorem Twoich danych osobowych jest INTERIA.PL - INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-539), przy ul. Kotlarska 11.

5. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, który, jeżeli się do niego zwrócisz wyjaśni informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w serwisie prywatnosc.interia.pl

6. Ponadto wyślemy Ci informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach potwierdzenia zawarcia Umowy drogą mailową.

7. INTERIA.PL informuje, że na stronach prywatnosc.interia.pl publikuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym przydatne dane kontaktowe i teleadresowe. Użytkownik może realizować swoje prawa za pośrednictwem panelu Konta Pocztowego, serwisu prywatnosc.interia.pl lub w dowolnej innej formie.

8. Administrator poza wskazanymi w nocie informacyjnej o której mowa w ust. 10 poniżej,
przewiduje się następujące cele drugorzędne:

a. przeniesienie danych do archiwum,

b. audyty lub postępowania wyjaśniające,

c. wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,

d. pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,

9. INTERIA.PL będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez niego z Usługi w następujących celach:

a. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Usługi, w tym umożliwienia dostępu na wypadek utraty hasła,

b. zapewnienia możliwości wyboru i zachowania ustawień personalizowanych,

c. poznawania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z treści pochodzących z Portalu celem ich dopasowania danemu Użytkownikowi w ramach udostępnianych funkcjonalności Usługi,

d. analitycznych i statystycznych, by ulepszać Usługę,

e. udzielania informacji wymaganych przepisami prawa uprawnionym organom państwa,

f. w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania wiadomości oraz jej treści.

10. Z chwilą potwierdzenia zawarcia Umowy przez INTERIA.PL, Użytkownik otrzyma informacje na temat zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych wymaganych w tym m.in.:

a. podstawy prawnej przetwarzania danych 

b. celów przetwarzania danych, 

c. odbiorców danych, 

d. zakresie przetwarzania danych, 

e. możliwościach realizacji uprawnień gwarantowanych przepisami prawa

IX. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

1. INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od INTERIA.PL

b. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,

c. treść korespondencji wysyłanej przez Użytkowników Usługi,

d. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

e. szkodę wynikającą z dostępu do konta Użytkownika osób nieuprawnionych, które są konsekwencją okoliczności niezależnych od INTERIA.PL,

f. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

g. sposób w jaki będą wykorzystywane Konta Pocztowe przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,

h. materiały i dane pobrane z sieci Internet, w szczególności od innych Użytkowników.

2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu na transfer danych z i do Konta Pocztowego (tzw. quota), w tym zablokowania możliwości wysyłania wiadomości w przypadku zaobserwowania w trybie XII Regulaminu, korzystania z Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem. Przywrócenie pełnej funkcjonalności jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze zmiany hasła.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia limitów pojemności przechowywanych danych w ramach Usługi oraz do zablokowania Konta Pocztowego w trybie rozdz. XII Regulaminu, w sytuacji gdy zaobserwuje, że Użytkownik korzysta z Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności w sytuacji wykorzystywania Usługi jako usługi udostępniania
przestrzeni dyskowej do przechowywania znacznej ilości danych niestanowiących standardowej korespondencji poczty elektronicznej lub niestandardowej konfiguracji protokołów komunikacyjnych poczty elektronicznej (w tym podłączenie do Usługi drukarki, kamery, faxu).

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ponownego dodania określonego aliasu Adresu Elektronicznego wykorzystywanego w ramach Konta Pocztowego zgodnie z okresami ustalonymi w ramach wewnętrznych procedur obowiązujących w INTERIA.PL. Dostępność aliasu przypisanego do usuniętego Konta Pocztowego następuje z chwilą ponownego udostępnienia Adresu Elektronicznego w ramach tego Konta Pocztowego zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w INTERIA.PL.

5. INTERIA.PL oświadcza, że dane eksploatacyjne dotyczące korzystania przez Użytkownika z usługi, w tym zapisy zawierające informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemów informatycznych INTERIA.PL, mogą być udostępniane wyłącznie organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

X. NASZE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

2. INTERIA.PL zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.

3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku, gdy rażąco naruszysz postanowienia Regulaminu, o czym zostaniesz niezwłocznie poinformowany przez INTERIA.PL,

b. usuwania korespondencji, która jest przechowywana na Koncie Pocztowym, jeżeli nie logowałeś się do Konta Pocztowego przez okres dłuższy niż 366 dni (licząc od daty ostatniego logowania), bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

c. systematycznego usuwania zbędnych wiadomości zgromadzonych na Koncie Pocztowym w folderze Kosz oraz SPAM, jeśli czas ich przechowywania w tym folderze jest dłuższy niż 30 dni. Tego rodzaju wiadomości będą automatycznie kasowane, bez możliwości ich ponownego odtworzenia,

d. odmowy rejestracji bądź zablokowania już zarejestrowanego Konta Pocztowego o określonej nazwie, jeżeli nazwa tego Konta Pocztowego pozwala przypuszczać, że innemu Użytkownikowi
przysługuje pierwszeństwo w jej zarejestrowaniu, w szczególności w związku z uzyskaniem wiarygodnego zgłoszenia,

e. ograniczenia lub całkowitego zablokowania możliwości otrzymywania wiadomości z pewnych adresów elektronicznych, a nawet całych domen oraz adresów IP, w szczególności w razie stwierdzenia naruszania dóbr Użytkowników przez treści wysyłane z tych adresów,

f. zakończenia świadczenia Usługi poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji,

g. systematycznego przenoszenia nieprzeczytanych wiadomości zgromadzonych na koncie pocztowym w folderach Oferty i Społeczności do folderu Kosz, jeśli czas ich przechowywania w tych folderach jest dłuższy niż 45 dni (licząc od daty otrzymania maila),

h. wdrożenia i rozwoju oprogramowania antyspamowego wykorzystywanego w ramach Usługi, w tym mechanizmów umożliwiających zaklasyfikowanie danej wiadomości jako SPAM także po jej przyjęciu w infrastrukturze informatycznej INTERIA.PL oraz przenoszenia takich wiadomości do folderu SPAM.

4. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i ochrony danych znajdujących się na serwerach INTERIA.PL, w szczególności INTERIA.PL nieodpłatnie umożliwia korzystanie z technik kryptograficznych (przy wykorzystaniu protokołu bezpiecznej transmisji danych) w przypadku Kont dla logowania i dla sesji.

5. W przypadku zgłoszenia przez ciebie problemów technicznych pojawiających się w związku z korzystaniem z Konta Pocztowego, INTERIA.PL na wyraźne życzenie może dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania Konta Pocztowego oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów. Powyższa sytuacja dotyczy w szczególności weryfikacji przez INTERIA.PL na żądanie Użytkownika zgłoszenia błędnego zakwalifikowania danej wiadomości jako SPAM poprzez oprogramowanie antyspamowe wykorzystywane w ramach Usługi, które to czynności (w tym zapoznanie się z parametrami danej wiadomości elektronicznej przesłanymi przez Użytkownika) Użytkownik z chwilą dokonania zgłoszenia akceptuje jako niezbędne dla celów dokonania weryfikacji. Użytkownik przekazując INTERIA.PL szczegóły sprawdzanych wiadomości upoważnia pracowników INTERIA.PL do zapoznania się z ich treścią i rezygnuje ze swego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji w zakresie niezbędnym do weryfikacji poprawności działania Usługi.

6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:

a. okresowego zaprzestania świadczenia Usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników na stronach Serwisu,

b. wysyłania na Konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi oraz informacji o bieżących ofertach INTERIA.PL.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres Interia.pl:

a. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Użytkownika INTERIA.PL,

b. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c. opis sytuacji.

2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

3. Użytkownik, który nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia przez INTERIA.PL złożonej przez siebie reklamacji, ma możliwość skorzystania z europejskiej platformy ODR (adres internetowy: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

4. INTERIA.PL nie jest zobowiązana na podstawie odrębnych przepisów do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Udział INTERIA.PL w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest możliwy, o ile INTERIA.PL wyrazi zgodę na udział w takim postępowaniu.

XII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, lub funkcjonalności w poszczególnych Serwisach w następujących przypadkach:

a. Użytkownik dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Usługi, Serwisu lub Serwisów,

b. Użytkownik narusza prawnie chronione interesy osób trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c. w przypadku uzyskania przez INTERIA.PL wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze działań, które podjęto wobec Konta, w tym uzyskania dostępu do Konta przez osoby nieuprawnione,

d. Użytkownik narusza postanowienia rozdziału VII ust.2 lit. a Regulaminu

2. Przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie działania w szczególności mające na celu:

a. odczytanie haseł innych Użytkowników, 

b. przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta bez uprzedniej zgody INTERIA.PL udzielonej w uzasadnionych przypadkach, 

c. rozsyłanie z Konta niechcianej przez innych Użytkowników korespondencji o charakterze niezamówionych informacji handlowych - SPAMu będą uznawane za rażące naruszenie Regulaminu.

3. Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania "wiarygodnej informacji", INTERIA.PL może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

4. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a. zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli INTERIA.PL otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników, 

b. zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków), z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej nagłówek i treść informacji handlowej oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). INTERIA.PL zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.

5. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników Usługi treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, a odpowiednia informacja zostanie przesłana do Użytkownika w formie mailowej.

2. INTERIA.PL dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i INTERIA.PL, lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa

c. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:

a. mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL -drogą pisemną lub
mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie lub aplikacji - w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL drogą pisemną lub mailową, że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Usługi i Serwisu należy kierować na adres: pomoc@firma.interia.pl lub zgłaszać listownie na adres: INTERIA.PL sp. z o.o., ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków z dopiskiem "Teen Mail".

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 kwietnia 2024 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi zostały zawarte Umowy przed tym dniem, z dniem 25 kwietnia 2024 roku.


Poprzedni Regulamin Poczty Teen MailOceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka