Regulamin promocji "Poczta bez reklam - wiosenna promocja"

REGULAMIN PROMOCJI "Poczta Bez Reklam - Wiosenna promocja" 

1.     Organizatorem promocji "Poczta Bez Reklam - Wiosenna promocja" (dalej: Promocja) jest spółka pod firmą Interia.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska 11, 31-539 Kraków, pod numerem KRS: 0001009169, NIP: 6772118727, REGON: 357054315 (dalej: Organizator). 

2.     Promocja prowadzona jest w dniach 11.04.2024 - 23.04.2024 r. do godziny 23:59:00. 

3.     Promocja kierowana jest do użytkowników bezpłatnych kont pocztowych udostępnianych przez Organizatora w ramach usługi Interia Poczta (dalej: Uczestnicy) i polega na możliwości` świadczenia usług udostępniania kont pocztowych przez Interia.pl (dalej: Regulamin) w cenie, o której mowa w pkt. 4 poniżej.

4.     W czasie trwania promocji Organizator udostępnia usługę "Poczta Bez Reklam" (okres ważności 12 miesięcy) w cenie 17,99 zł brutto (słownie złotych: siedemnaście 99/100) dla Uczestników, którzy dokonają zakupu "Poczty Bez Reklam" w terminie wskazanym w pkt. 2 powyżej, za pośrednictwem strony internetowej o adresie: https://ustawienia-pocztowe.interia.pl/#/poczta-bez-reklam (dalej: Strona Promocyjna). 

5.     Informacja o zakończeniu Promocji, zostanie niezwłocznie opublikowana na Stronie Promocyjnej w postaci przywrócenia ceny regularnej.

6.     Aktywacja "Poczty Bez Reklam" w związku ze skorzystaniem z Promocji odbywa się wyłącznie na koncie pocztowym, za którego pośrednictwem Uczestnik skorzystał z Promocji, co oznacza, że nie ma możliwości wskazania innego konta do skorzystania z warunków Promocji. 

7.     Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, który jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-poczta-bez-reklam-wiosenna-promocja,nId,7433232 .

8.     Treść niniejszych zasad przeprowadzenia Promocji dostępna jest na stronie internetowej https://pomoc.poczta.interia.pl/news-regulamin-promocji-poczta-bez-reklam-wiosenna-promocja,nId,7433232 oraz w siedzibie Organizatora. 

9.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest spółka pod firmą Interia.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kotlarska, 31-539 Kraków, pod numerem KRS: 0001009169, NIP: 6772118727, REGON: 357054315 

10.   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit f ) RODO[1], tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. 

Oceń czy byliśmy dla Ciebie pomocni

  • Przepisz kod z obrazka.
    (6 znaków)

  • przepisz kod z obrazka